Mobilné služby v zahraničí budú od júla lacnejšie

Vo­la­nia, texto­vé sprá­vy i dá­to­vé služ­by bu­dú od 1. jú­la pri roa­min­go­vých služ­bách lac­nej­šie. No­vé európ­ske pra­vid­lá zní­žia maximál­nu ce­nu, kto­rú si mô­žu mo­bil­ní ope­rá­to­ri úč­to­vať. Nap­rík­lad ce­na za je­den pre­ne­se­ný me­ga­bajt v rám­ci roa­min­gu v Európ­skej únii kles­ne o 25 cen­tov.

"Pok­les maximál­nych cien pri roa­min­go­vých služ­bách je dob­rou sprá­vou nie­len pre do­vo­len­ká­rov, ale aj pre ľu­dí, kto­rí čas­to ces­tu­jú za prá­cou mi­mo Slo­ven­ska," po­ve­dal mi­nis­ter dop­ra­vy, vý­stav­by a re­gio­nál­ne­ho roz­vo­ja Ján Po­čia­tek.

Maximál­ne ce­ny roa­min­go­vých ho­vo­rov v za­hra­ni­čí kles­nú od jú­la o 5 cen­tov za mi­nú­tu, za kaž­dú SMS sprá­vu uše­tria pou­ží­va­te­lia je­den cent. No­vé pra­vid­lá sta­no­vu­jú len maximál­ne ce­ny, pri­čom ope­rá­to­ri mô­žu po­núk­nuť svo­jim zá­kaz­ní­kom aj vý­hod­nej­šie ce­ny slu­žieb.

Jú­lo­vé zlac­ne­nie je ďal­ším kro­kom v pos­tup­nom zlac­ňo­va­ní roa­min­go­vých ho­vo­rov. "Zní­že­nie cien sa tý­ka všet­kých kra­jín únie, me­dzi kto­ré bu­de od jú­la pat­riť aj Chor­vát­sko," pri­po­me­nul Po­čia­tek. Ďal­šia vl­na zlac­ňo­va­nia prí­de o rok, ke­dy ce­ny kles­nú eš­te vý­raz­nej­šie.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter