EK chce zrušiť roamingové poplatky

Európ­ska ko­mi­sár­ka pre di­gi­tál­nu agen­du Neelie Kroe­so­vá vo štvr­tok pod­po­ri­la zru­še­nie roa­min­go­vých pop­lat­kov v Európ­skej únii. Vy­zva­la tiež na vy­tvo­re­nie jed­not­né­ho te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho tr­hu v európ­skej dvad­sať­sed­mič­ke. Le­gis­la­tív­ny návrh by mo­hol dos­tať fi­nál­nu po­do­bu na bu­dú­ci rok oko­lo Veľ­kej no­ci, po­ve­dal Kroe­so­vá v Európ­skom parla­men­te.

Ko­mi­sia už ope­rá­to­rom ob­me­dzi­la pop­lat­ky, kto­ré si úč­tu­jú za me­dzi­ná­rod­né ho­vo­ry pros­tred­níc­tvom mo­bil­ných te­le­fó­nov a za­vied­la ce­no­vé stro­py pre vý­šku roa­min­go­vých pop­lat­kov za dá­to­vé pre­no­sy. Úč­ty za pri­po­je­nie k inter­ne­tu pros­tred­níc­tvom smar­tfó­nov ale­bo tab­le­tov však pri ces­to­va­ní v rám­ci EÚ na­ďa­lej rých­lo ras­tú, in­for­mu­je agen­tú­ra AP.

Pod­ľa zdro­jov oboz­ná­me­ných s návr­hmi ko­mi­sie má byť sú­čas­ťou no­vej le­gis­la­tí­vy ok­rem ukon­če­nia roa­min­go­vých pop­lat­kov aj neut­ra­li­ta webu. To by v praxi zna­me­na­lo, že te­le­ko­mu­ni­kač­ní ope­rá­to­ri by ne­moh­li blo­ko­vať inter­ne­to­vé služ­by ako Sky­pe, ale­bo spo­ma­ľo­vať rých­losť pri­po­je­nia inter­ne­tu, uvied­la agen­tú­ra Reu­ters.

Euro­ko­mi­sár­ka Kroe­so­vá svo­ju ini­cia­tí­vou rea­gu­je na oba­vy, že pre ne­dos­ta­toč­nú in­teg­rá­ciu te­le­ko­mu­ni­kač­ných tr­hov EÚ v tej­to ob­las­ti za­os­tá­va za kra­ji­na­mi ako USA, Ja­pon­sko ale­bo Juž­ná Kó­rea. Na pre­sa­de­nie zá­me­rov však sú­čas­nej exeku­tí­ve EÚ zos­tá­va má­lo ča­su, keď­že voľ­by do Európ­ske­ho parla­men­tu sa ko­na­jú bu­dú­ci rok v má­ji a po nich vy­pr­ší aj man­dát sú­čas­nej ko­mi­sie, upo­zor­ňu­je Reu­ters.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter