Deutsche Telekom vraj zvažuje akvizíciu GTS Central Europe

Ne­mec­ká te­le­ko­mu­ni­kač­ná spo­loč­nosť Deutsche Te­le­kom údaj­ne zva­žu­je ak­vi­zí­ciu poľ­skej spo­loč­nos­ti GTS Cen­tral Euro­pe. V pon­de­lok o tom in­for­mo­va­lo ne­mec­ké vy­da­nie den­ní­ka Wall Street Jour­nal. Pod­ľa in­for­má­cií den­ní­ka je plá­no­va­ná ak­vi­zí­cia sú­čas­ťou plá­nu na po­sil­ne­nie po­zí­cie Deutsche Te­le­ko­mu vo vý­chod­nej Euró­pe a po­čí­ta sa s ce­nou prib­liž­ne 600 mil. eur.

GTS Cen­tral Euro­pe pos­ky­tu­je te­le­ko­mu­ni­kač­né služ­by v roč­nom ob­je­me 387 mil. eur. Ne­mec­ká te­le­ko­mu­ni­kač­ná sku­pi­na zá­ro­veň údaj­ne zva­žu­je od­kú­pe­nie zvyš­né­ho, tak­mer 40 % po­die­lu svo­jej di­ví­zie T-Mo­bi­le v Čes­kej re­pub­li­ke od spo­loč­nos­ti Mid Euro­pa Par­tners. Ani jed­na zo spo­loč­nos­tí in­for­má­cie ofi­ciál­ne ne­potvr­di­la.

Spo­loč­nosť GTS Cen­tral Euro­pe (GTS) je te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor s vlas­tnou infra­štruk­tú­rou pô­so­bia­ci v kra­ji­nách stred­nej a vý­chod­nej Euró­py. V ce­lom re­gió­ne vlas­tní a pre­vádz­ku­je op­tic­kú sieť a sieť dá­to­vých cen­tier. V Čes­kej re­pub­li­ke, Ma­ďar­sku, Poľ­sku, Ru­mun­sku a na Slo­ven­sku sku­pi­na GTS pos­ky­tu­je zá­klad­né hla­so­vé a dá­to­vé služ­by, ale aj roz­siah­le vir­tuál­ne pri­vát­ne sie­te a ria­de­né služ­by dá­to­vých cen­tier.

Sú­čas­ťou nad­ná­rod­nej sku­pi­ny fi­riem Deutsche Te­le­kom Group je aj spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom. Jej ma­jo­rit­ným ak­cio­ná­rom je spo­loč­nosť Deutsche Te­le­kom AG s po­die­lom 51 % ak­cií. Slo­ven­ská re­pub­li­ka za­stú­pe­ná Mi­nis­ter­stvom hos­po­dár­stva Slo­ven­skej re­pub­li­ky vlas­tní 34 % ak­cií a Fond ná­rod­né­ho ma­jet­ku Slo­ven­skej re­pub­li­ky 15 % ak­cií.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter