ST kúpi od Rumunov spoločnosť DIGI Slovakia

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor Slo­vak Te­le­kom (ST) roz­ší­ri svo­je por­tfó­lio dcér­skych spo­loč­nos­tí. Po nie­koľ­ko­me­sač­ných ro­ko­va­niach s ru­mun­ským kon­zor­ciom RCS & RDS sa do­ho­dol na od­kú­pe­ní 100-per­cen­tné­ho po­die­lu spo­loč­nos­ti DI­GI Slo­va­kia.

Ako ďa­lej in­for­mo­val Mi­chal Ko­rec, ho­vor­ca pre služ­by a fi­nan­cie ST, tou­to ak­vi­zí­ciou chce ST po­sil­niť svo­je pos­ta­ve­nie v seg­men­te te­le­víz­nych slu­žieb. "DI­GI Slo­va­kia sme si vy­bra­li vďa­ka jej etab­lo­va­nej zá­kaz­níc­kej bá­ze a dos­tup­nos­ti jej slu­žieb," uvie­dol Mi­ros­lav Ma­jo­roš pred­se­da pred­sta­ven­stva a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ ST.

Pod­ľa vy­jad­re­ní ST bu­de DI­GI Slo­va­kia pô­so­biť ako no­vá dcér­ska spo­loč­nosť a sa­mos­tat­ná práv­na en­ti­ta. Ro­ko­va­nia o tran­sak­cii spo­loč­nos­ti ukon­či­li 14. má­ja pod­pi­som ak­vi­zič­nej zmlu­vy, ten­to ob­chod však eš­te bu­de mu­sieť od­ob­riť Proti­mo­no­pol­ný úrad SR. Vý­šku tran­sak­cie zú­čas­tne­né stra­ny ne­kon­kre­ti­zo­va­li.

DI­GI Slo­va­kia pô­so­bí na Slo­ven­sku od ro­ku 2006 a pos­ky­tu­je káb­lo­vú te­le­ví­ziu a inter­net v 10 slo­ven­ských mes­tách. Väč­ši­na jej zá­kaz­ní­kov vy­uží­va prí­jem TV cez sa­te­lit. V sú­čas­nos­ti vy­uží­va jej služ­by TV a inter­ne­tu viac ako 270 ti­síc zá­kaz­ní­kov.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter