5G siete na dohľad, majú priniesť rýchlosť 10 Gb/s

Ho­ci v sú­čas­nos­ti eš­te stá­le te­le­ko­mu­ni­kač­né sie­te štvr­tej ge­ne­rá­cie (4G) ča­ka­jú v mno­hých kra­ji­nách na svo­ju pre­mié­ru, Sam­sung už vy­vi­nul údaj­ne kľú­čo­vé kom­po­nen­ty pre sie­te 5. ge­ne­rá­cie. Tie už v sú­čas­nos­ti po­nú­ka­jú bez­drô­to­vé pre­no­sy dát rých­los­ťou až 1 Gb/s. V ďal­šom vý­vo­ji kom­po­nen­tov by sa rých­losť ma­la eš­te zde­sať­ná­so­biť a pod­ľa Sam­sun­gu by sme v ro­ku 2020 ma­li v 5G sie­ťach bez­drô­to­vo pre­ná­šať dá­ta rých­los­ťou až 10 Gb/s.

Na po­rov­na­nie, dneš­ná 4G tech­no­ló­gia LTE do­sa­hu­je teo­re­tic­ké pre­no­so­vé rých­los­ti 75 Mb/s. Bu­dú­ci ná­rast rých­los­ti po­tom umož­ní vznik no­vej ge­ne­rá­cie clou­do­vých ap­li­ká­cií, kto­ré pos­kyt­nú úpl­ne no­vé mož­nos­ti prá­ce a pre­no­su ob­sa­hu na di­aľ­ku. Roz­voj rých­lej­šie­ho bez­drô­to­vé­ho pre­no­su dát sa všeo­bec­ne po­va­žu­je za me­dzi­ná­rod­ný zá­ujem, kto­rý má mať priaz­ni­vé eko­no­mic­ké dôs­led­ky.

5G od Sam­sun­gu v praxi

Sam­sung už vy­vi­nul pro­to­typ 5G an­té­ny skla­da­jú­ci sa zo 64 pr­vkov s tech­no­ló­giou elek­tro­nic­kej kon­tro­ly nad sme­rom sig­ná­lu. Po­kus­né pre­no­sy pre­beh­li v pás­me 28 GHz, ho­ci za­tiaľ pre 5G sie­te ne­bo­lo žiad­ne pás­mo ofi­ciál­ne štan­dar­di­zo­va­né. Rých­losť oko­lo 1 Gb/s sa pri­tom údaj­ne po­da­ri­lo do­siah­nuť do vzdia­le­nos­ti 2 km od zá­klad­ňo­vej sta­ni­ce.

Sa­moz­rej­me, vy­uži­tie pás­ma s ta­kou vy­so­kou frek­ven­ciou má svo­je vý­ho­dy aj ne­vý­ho­dy. Na jed­nej stra­ne pri­ná­ša mož­nosť do­siah­nu­tia vy­šších rých­los­tí, ale do­sah jed­nej vy­sie­la­cej sta­ni­ce je veľ­mi ob­me­dze­ný. Nap­rík­lad vo Veľ­kej Bri­tá­nii hľa­dá sie­ťo­vý re­gu­lá­tor Of­com spô­sob, ako vy­čis­tiť pás­mo 700 MHz, kto­ré by pod­ľa ne­ho moh­lo byť v bu­dúc­nos­ti vy­uži­té na 5G dá­to­vé služ­by a kto­ré by po­núk­lo znač­ne dl­hší do­sah.

S tým súh­la­sí aj pro­fe­sor Jens Zen­der z KTH Royal In­sti­tu­te of Tech­no­lo­gy vo švéd­skom Štok­hol­me. Pod­ľa ne­ho množ­stvo štú­dií preu­ká­za­lo, že vy­so­ké frek­ven­cie sú pre­káž­kou pre reál­ne na­sa­de­nie po­dob­ných pre­no­so­vých tech­no­ló­gií a že sku­toč­nou vý­zvou pod­ľa ne­ho bu­de do­siah­nu­tie vy­so­kých rých­los­tí prá­ve na níz­kych frek­ven­ciách.

Po­kus Sam­sun­gu tak prav­de­po­dob­ne os­ta­ne len ukáž­kou mož­nos­tí sú­čas­ných tech­no­ló­gií, ale ne­bu­de zna­me­nať reál­ny prí­nos pre prak­tic­ké vy­uži­tie. Pod­ľa Zen­de­ra je dnes hlav­nou úlo­hou ope­rá­to­rov pok­ry­tie vy­ťa­že­ných ob­las­tí veľ­kým množ­stvom ma­lých zá­klad­ňo­vých sta­níc, kto­ré by zlep­ši­li naj­mä pok­ry­tie vnút­ri bu­dov.

Prob­lé­mom 5G sie­tí ne­bu­dú tech­no­ló­gie, ale nák­la­dy

Sam­sung nie je sám, kto expe­ri­men­tu­je s pre­no­so­vý­mi tech­no­ló­gia­mi pia­tej ge­ne­rá­cie. Nap­rík­lad ja­pon­ský ope­rá­tor NTT Do­Co­Mo in­for­mo­val, že sa mu po­da­ri­lo do­siah­nuť pre­nos rých­los­ťou 10 Gb/s v pás­me 11 GHz (prav­da, šír­ka pás­ma bo­la ce­lých 400 MHz, za­tiaľ čo dneš­né sie­te LTE si vy­sta­čia so šír­kou 20 MHz).

Aj keď mô­že na pr­vý poh­ľad ísť o sle­pé po­ku­sy, expe­ri­men­ty v tej­to ob­las­ti mô­žu vo vý­sled­ku po­môcť urý­chliť vý­voj a ús­pe­chy mô­žu viesť k bu­dú­cim tech­no­ló­giám, kto­ré už bu­dú ko­mer­čne vy­uži­teľ­né. Pod­ľa ko­men­tá­to­rov tak nie je vďa­ka in­ten­zív­ne­mu vý­vo­ju do­siah­nu­tie rých­los­ti oko­lo 10 Gb/s v ob­las­ti bez­drô­to­vé­ho pre­no­su oko­lo ro­ku 2020 ne­reál­ne.

Li­mi­tu­jú­cim fak­to­rom by moh­la byť skôr ce­na vy­bu­do­va­nia ta­kých­to rých­lych mo­bil­ných sie­tí, pre­to­že už nák­la­dy na dneš­né 4G sie­te sú extrém­ne vy­so­ké a zis­ky ope­rá­to­rov pre pok­les cien dá­to­vých pau­šá­lov prie­bež­ne kle­sa­jú. Z hľa­dis­ka vý­vo­ja 5G sie­tí by sa tak ma­lo stať prio­ri­tou skôr do­siah­nu­tie čo naj­niž­šej ce­ny kom­po­nen­tov a jed­no­du­chosť infra­štruk­tú­ry než prá­ve maximál­na rých­losť.

Zdroj: ic­tma­na­zer.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter