Četovacie aplikácie predbehli SMS správy. Dojná krava operátorov zomiera.

Mo­bil­ní ope­rá­to­ri dl­ho­do­bo pý­ta­li za od­osie­la­nie SMS správ preh­na­né pop­lat­ky. S prí­cho­dom in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov sa na tr­hu ob­ja­vi­la no­vá ka­te­gó­ria mo­bil­ných ap­li­ká­cií - če­to­va­cie služ­by, kto­ré zís­ka­va­jú čo­raz väč­šiu po­pu­la­ri­tu a SMS už aj z hľa­dis­ka poč­tu od­os­la­ných správ po­ra­zi­li.

Pod poj­mom če­to­va­cie služ­by ne­má­me na mys­li in­stan­tné ko­mu­ni­ká­to­ry ako Goog­le Talk, Fa­ce­book chat ale­bo ICQ. Ho­ci aj tie­to služ­by umož­ňu­jú efek­tív­ne ko­mu­ni­ko­vať, bez pot­re­by od­osie­la­nia SMS správ, ap­li­ká­cie iMes­sa­ge, Kik ale­bo What­sApp kon­ku­ru­jú bež­ným ese­mes­kám aj z hľa­dis­ka pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia a di­zaj­nu služ­by. Služ­ba iMes­sa­ge je pria­mo in­teg­ro­va­ná v ope­rač­nom sys­té­me iOS a pri od­osie­la­ní texto­vej sprá­vy auto­ma­tic­ky zis­ťu­je, či ju mož­no od­os­lať ako sprá­vu iMes­sa­ge ale­bo iba ako kla­sic­kú SMS.

Ap­li­ká­cia What­sApp vy­tvá­ra pou­ží­va­teľ­ský pro­fil, kto­rý je auto­ma­tic­ky pri­ra­de­ný kon­krét­ne­mu te­le­fón­ne­mu čís­lu. Z poh­ľa­du pou­ží­va­te­ľa to zna­me­ná, že po pr­vom spus­te­ní ap­li­ká­cie ih­neď vie, kto­rým ľu­ďom zo svoj­ho te­le­fón­ne­ho zoz­na­mu mô­že od­osie­lať sprá­vy cez What­sApp - bez nut­nos­ti sa­mos­tat­ne pri­dá­vať os­tat­ných pou­ží­va­te­ľov, ako to je v prí­pa­de ICQ.

Ho­ci tie­to služ­by vy­ža­du­jú inter­ne­to­vé pri­po­je­nie, mo­bil­ný inter­net je dnes v roz­vi­nu­tých kra­ji­nách po­va­žo­va­ný za sa­moz­rej­mosť. Po­pu­la­ri­ta slu­žieb je vi­di­teľ­ná aj z hľa­dis­ka šta­tis­ti­ky za rok 2012 - ako in­for­mu­je sprá­va spo­loč­nos­ti In­for­ma, pou­ží­va­te­lia po­mo­cou mo­bil­ných ap­li­ká­cií od­os­la­li po­čas mi­nu­lé­ho ro­ka 19 mi­liárd správ kaž­dý deň. Na po­rov­na­nie, den­ný prie­mer od­os­la­ných SMS správ za mi­nu­lý rok je 17,6 mi­liar­dy. Spo­loč­nosť Ovum od­ha­du­je, že z toh­to dô­vo­du priš­li mo­bil­ní ope­rá­to­ri o zis­ky v cel­ko­vej vý­ške 23 mi­liárd do­lá­rov. Mo­bil­ní ope­rá­to­ri sa sna­žia bo­jo­vať s kle­sa­jú­cou po­pu­la­ri­tou SMS správ tým, že zá­kaz­ní­kom po­nú­ka­jú ba­lí­ky neob­me­dze­ných SMS. Ten­to prís­tup však nie je štan­dar­dom v kaž­dej kra­ji­ne.

Neelie Kroe­so­vá, euro­ko­mi­sár­ka pre di­gi­tál­nu agen­du, sa k tým­to čís­lam vy­jad­ri­la slo­va­mi: Doj­ná kra­va ope­rá­to­rov zo­mie­ra. Pre ope­rá­to­rov nas­tal čas, aby sa zo­bu­di­li."

Zdroj: cul­tof­mac.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter