TÚ SR chce prideľovať FWA frekvencie pre 14 lokalít

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad (TÚ) SR plá­nu­je pri­de­ľo­vať frek­ven­cie na zria­de­nie a pre­vádz­ko­va­nie ve­rej­nej bez­drô­to­vej sie­te FWA (pev­ný bez­drô­to­vý prís­tup) v pás­me 10 GHz.

Ako ďa­lej in­for­mu­je ho­vor­ca TÚ SR Ro­man Vav­ro, zá­kaz­ní­kom v lo­ka­li­tách Ban­ská Bys­tri­ca, Hu­men­né, Le­vi­ce, Le­vo­ča, Lip­tov­ský Mi­ku­láš, Nit­ra, No­vé Mes­to nad Vá­hom, Pú­chov, Tre­bi­šov, Tr­na­va, Zvo­len, Ža­rno­vi­ca, Žiar nad Hro­nom a Ži­li­na pri­bud­nú ďal­šie mož­nos­ti vý­be­ru elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb, naj­mä pri­po­je­nia k inter­ne­tu.

"Pre kaž­dú z lo­ka­lít Hu­men­né, Le­vo­ča, No­vé Mes­to nad Vá­hom, Tre­bi­šov, Tr­na­va, Zvo­len, Ža­rno­vi­ca, Žiar nad Hro­nom sú k dis­po­zí­cii frek­ven­čné blo­ky pre šies­tich ope­rá­to­rov, v lo­ka­li­tách Lip­tov­ský Mi­ku­láš a Pú­chov v kaž­dej pre pia­tich ope­rá­to­rov, v lo­ka­li­tách Ban­ská Bys­tri­ca a Le­vi­ce v kaž­dej pre šty­roch ope­rá­to­rov a v lo­ka­li­tách Nit­ra a Ži­li­na v kaž­dej pre dvoch ope­rá­to­rov," spres­nil Vav­ro.

Re­gu­lá­tor bu­de frek­ven­cie pri­de­ľo­vať na zá­kla­de je­di­né­ho hod­no­tia­ce­ho kri­té­ria. Bu­de ním vý­ška po­núk­nu­tej jed­no­ra­zo­vej úh­ra­dy za pri­de­le­nie frek­ven­čné­ho blo­ku, kto­rej vý­ška mu­sí byť mi­ni­mál­ne 665 eur. Päť­člen­ná vý­be­ro­vá ko­mi­sia na zá­kla­de vý­šky po­núk­nu­tej úh­ra­dy nás­led­ne sta­no­ví po­ra­die účas­tní­kov vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia.

"TÚ SR je pri pri­de­ľo­va­ní frek­ven­cií via­za­ný po­ra­dím ur­če­ným vý­be­ro­vou ko­mi­siou," vy­svet­ľu­je Vav­ro. Úspeš­ní uchá­dza­či zís­ka­jú frek­venč­ný blok 2 x 7 me­ga­her­tzov na ob­do­bie 10 ro­kov. Zá­ujem­co­via mu­sia svo­je po­nu­ky do­ru­čiť úra­du osob­ne ale­bo poš­tou naj­nes­kôr do 14. má­ja 2013.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter