Za prenos čísla sa v EÚ prestáva platiť

Európ­sky trend sme­ru­je k to­mu, že ope­rá­to­ri ne­vy­ža­du­jú od zá­kaz­ní­kov pop­lat­ky za pre­nos čís­la. Vy­plý­va to zo zis­te­ní Te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho úra­du (TÚ) SR, kto­rý s otáz­kou tý­ka­jú­cou sa vý­šky pop­lat­kov a ich re­gu­lo­va­nia os­lo­vil ná­rod­ných re­gu­lá­to­rov v ob­las­ti elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií z kra­jín EÚ a ďal­ších európ­skych štá­tov.

"Vý­sled­kom toh­to pries­ku­mu je, že v se­dem­nás­tich štá­toch tá­to ob­lasť nie je re­gu­lo­va­ná a na­priek to­mu v je­de­nás­tich z nich je vý­ška uve­de­né­ho pop­lat­ku nu­lo­vá," uvie­dol ho­vor­ca TÚ SR Ro­man Vav­ro.

Do­dal, že tie­to pop­lat­ky re­gu­lu­je iba päť kra­jín, z to­ho v dvoch prí­pa­doch je ich vý­ška nu­lo­vá a v dvoch je vy­ššia, ako v sú­čas­nos­ti po­ža­do­va­né pop­lat­ky v SR. Na­priek to­mu­to tren­du re­gu­lá­tor pod­ľa Vav­ro­vých slov v ne­dáv­nej do­be za­zna­me­nal zvý­še­nie pop­lat­ku na slo­ven­skom tr­hu. TÚ SR bu­de vý­voj si­tuácie na tr­hu vzhľa­dom na ne­dáv­ne zvy­šo­va­nie pop­lat­kov aj na­ďa­lej po­zor­ne sle­do­vať a vy­hod­no­co­vať, po­kiaľ si to si­tuácia vy­žia­da, tak za­čne pro­ces re­gu­lá­cie.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter