Telekomunikační operátori predávajú naše geolokačné dáta. A je to legálne.

Por­tál The Ver­ge pri­nie­sol za­ují­ma­vý poh­ľad na prak­ti­ky ame­ric­kých te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov. Tí pre­dá­va­jú geo­lo­kač­né dá­ta pou­ží­va­te­ľov, pri­čom ce­lý pro­ces je le­gál­ny. Tie­to dá­ta však mož­no ana­ly­zo­vať a údaj­ne až s 95 % ús­peš­nos­ťou iden­ti­fi­ko­vať pou­ží­va­te­ľov.

V kaž­dej zmlu­ve s te­le­ko­mu­ni­kač­ným ope­rá­to­rom sa na­chá­dza klau­zu­la o tom, že ope­rá­tor ne­bu­de pre­dá­vať súk­rom­né in­for­má­cie pou­ží­va­te­ľa. V praxi to zna­me­ná, že ope­rá­tor ne­mô­že pre­dá­vať úda­je, po­mo­cou kto­rých sa dá pou­ží­va­teľ pres­ne iden­ti­fi­ko­vať - do tej­to ka­te­gó­rie spa­dá ad­re­sa ale­bo te­le­fón­ne čís­lo atď. Ke­by ná­ho­dou ope­rá­tor tie­to úda­je pre­dá­val, bol by z to­ho prob­lém. Na dru­hej stra­ne dá­tum na­ro­de­nia ale­bo PSČ do tej­to ka­te­gó­rie nes­pa­da­jú a ope­rá­to­ri s tý­mi­to údaj­mi mô­žu voľ­ne na­rá­bať - mi­ni­mál­ne v USA.

Do dru­hej ka­te­gó­rie spa­da­jú aj geo­lo­kač­né dá­ta, ur­čo­va­né po­mo­cou te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho vy­sie­la­ča, kto­rý pou­ží­va­teľ vy­uží­va. Ope­rá­to­ri tie­to dá­ta mô­žu pre­dá­vať za pred­pok­la­du, že k nim nep­ri­ba­lia žiad­ne súk­rom­né in­for­má­cie. No ako uka­zu­je vý­skum ved­cov z MIT, exis­tu­je spô­sob, ako po­mo­cou geo­lo­kač­ných dát spät­ne iden­ti­fi­ko­vať pou­ží­va­te­ľov. Ved­ci z MIT do­ká­za­li po­mo­cou ich me­tó­dy roz­poz­nať kon­krét­nych pou­ží­va­te­ľov až s 95 % ús­peš­nos­ťou a sta­či­li im iba šty­ri no­vé geo­lo­kač­né bo­dy z iných zdro­jov.

Ce­lý pro­ces iden­ti­fi­ko­va­nia pou­ží­va­te­ľa je za­lo­že­ný na pria­mom po­rov­ná­va­ní dát od ope­rá­to­ra s ďal­ší­mi geo­lo­kač­ný­mi bod­mi - nech sú to check-iny v rám­ci sie­te Foursquare ale­bo ak­ti­vi­ta na Twit­te­ri a FB, v rám­ci kto­rej pou­ží­va­teľ zve­rej­ňu­je svo­ju po­lo­hu.

V ta­kom­to prí­pa­de už mô­že­me ho­vo­riť o súk­rom­ných in­for­má­ciách pou­ží­va­te­ľa, aj keď ope­rá­to­ri v pod­sta­te zá­kon ne­po­ru­ši­li. Je zrej­mé, že po­dob­ný spô­sob iden­ti­fi­ká­cie pou­ží­va­te­ľa, ako pou­ži­li ved­ci z MIT, vy­uží­va­jú aj mno­hé fir­my, kto­ré dá­ta od ope­rá­to­rov ku­pu­jú. Ako prík­lad spo­meň­me spo­loč­nosť Air­sa­ge, kto­rá ku­pu­je dá­ta prib­liž­ne o tre­ti­ne Ame­ri­ča­nov. V praxi to zna­me­ná, že spo­loč­nosť zís­ka­va od ope­rá­to­rov mi­liar­dy dá­to­vých bo­dov kaž­dý deň.

The Ver­ge v rám­ci svo­jej sprá­vy pok­rý­va ame­ric­ký trh. Si­tuácia v Euró­pe mô­že byť po­dob­ná, do ur­či­tej mie­ry sa však od­li­šu­je. Slo­vak Te­le­kom nám pos­ky­tol in­for­má­ciu, že geo­lo­ka­li­zač­né dá­ta (ani ano­nym­né) tre­tím stra­nám ne­pos­ky­tu­je.

Úspeš­nosť 95 %, s kto­rou do­ká­za­li ved­ci z MIT iden­ti­fi­ko­vať pou­ží­va­te­ľov, je však dis­ku­ta­bil­ná prá­ve z dô­vo­du ďal­ších šty­roch geo­lo­kač­ných bo­dov, kto­ré sú pot­reb­né z iných zdro­jov - oby­čaj­ne to bý­va­jú so­ciál­ne sie­te. V tej­to sú­vis­los­ti spo­meň­me, že na Slo­ven­sku nie sú „check-iny" a zdie­ľa­nie po­lo­hy na so­ciál­nych sie­ťach ta­ké ob­ľú­be­né ako v Ame­ri­ke, či­že prí­pad­ná ús­peš­nosť pri ana­ly­zo­va­ní dát je otáz­na.

Pod­ľa od­ha­du spo­loč­nos­ti ABI­re­search bu­dú geo­lo­kač­né dá­ta pre ope­rá­to­rov dô­le­ži­té v blíz­kej bu­dúc­nos­ti aj z hľa­dis­ka pos­ky­to­va­nia per­so­na­li­zo­va­ných slu­žieb a rek­lám. Oča­ká­va sa, že do pia­tich ro­kov sa bu­dú tie­to dá­ta znač­ne vy­uží­vať v sú­vis­los­ti so zob­ra­zo­va­ním a pris­pô­so­bo­va­ním rek­la­my pre kon­krét­nu lo­ka­li­tu a ten­to trend by sa mal ob­ja­viť v rám­ci ce­lé­ho sve­ta.

Mi­mo­cho­dom, geo­lo­kač­né dá­ta pre­dá­va­jú aj pos­ky­to­va­te­lia slu­žieb GPS. Tom­Tom dl­hé ro­ky pre­dá­va dá­ta GPS, kto­ré po­má­ha­jú lep­šie ana­ly­zo­vať dop­rav­nú pre­máv­ku. Tie­to dá­ta bo­li pou­ži­té aj pri tvor­be máp pre Win­dows Pho­ne a vy­uži­li ich aj Goog­le a App­le.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter