O2 pritvrdzuje hru: Vo vlastnej sieti po 1. minúte zadarmo

Zdá sa, že kon­ku­renč­ný boj me­dzi mo­bil­ný­mi ope­rá­tor­mi na Slo­ven­sku sa pritvr­dzu­je. O2 pred dvo­ma me­siac­mi za­vie­dlo vo­la­nia a sprá­vy do kra­jín Európ­skej únie za slo­ven­ské ce­ny, ďal­ší ope­rá­to­ri spreh­ľad­ni­li svo­ju po­nu­ku a reál­ne doš­lo aj k zní­že­niu cien za ur­či­tých pod­mie­nok. O2 od­dnes pri­chá­dza k no­vé­mu kro­ku, kto­rý sa tý­ka tak sta­rých ako aj no­vých zá­kaz­ní­kov - všet­ci zá­kaz­ní­ci O2 Fér mô­žu od­te­raz vo­lať do sie­te O2 po pr­vej mi­nú­te za­dar­mo.

O2 Fér je pri­tom naj­ob­ľú­be­nej­ší prog­ram v rám­ci toh­to ope­rá­to­ra. Ako sme sa doz­ve­de­li na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii, až 60 % ho­vo­rov O2 kon­čí vo vlas­tnej sie­ti. Zá­kaz­ní­ci dos­ta­nú tú­to vý­ho­du auto­ma­tic­ky, ne­mu­sia sa re­gis­tro­vať ale­bo žia­dať o ňu, in­for­mo­va­ní bu­dú SMS sprá­vou. Tý­ka sa tak no­vých ako aj sta­rých zá­kaz­ní­kov O2 Fér či už pred­pla­te­ných ale­bo fak­tu­ro­va­ných slu­žieb. Nej­de pri­tom o krát­ko­do­bú ak­ciu, ide o tr­va­lý stav až do ďal­šej zme­ny.

V prí­pa­de ak­tív­ne­ho vo­la­cie­ho ba­líč­ka pla­tí tá­to zme­na po je­ho pre­vo­la­ní. Do­ba ho­vo­ru bez­plat­ne od 1. mi­nú­ty bu­de za­dar­mo až do 60. mi­nú­ty ho­vo­ru. Ako po­ve­da­la ho­vor­ky­ňa O2, Mar­ti­na Jam­ri­cho­vá „Zá­kaz­ní­ci mô­žu te­raz sme­lo vy­uží­vať dl­hé ho­vo­ry, ne­mu­sia pri­tom sle­do­vať čas".

Mar­ke­tin­go­vý ria­di­teľ O2, Jo­nat­han Ear­le pre­zen­to­val ana­lý­zu, z kto­rej vy­ply­nu­lo že do­te­raj­šiu služ­bu „po 3. mi­nú­te za­dar­mo" po­va­žu­jú ich vlas­tní ale aj kon­ku­ren­ční zá­kaz­ní­ci za naj­po­pu­lár­nej­šiu. Pod­ľa Jo­nat­ha­na Ear­le tá­to po­nu­ka ne­má do­te­raz ob­do­bu a je úpl­ne je­di­neč­ná tým, že pri­ná­ša ni­čím ne­pod­mie­ne­nú vý­ho­du.

Earle (1).jpg

Jo­nat­han Ear­le a Mar­ti­na Jam­ri­cho­vá prá­ve vy­svet­ľu­je, že te­le­fo­no­va­nie po 1. mi­nú­te je od­te­raz za­dar­mo

Ko­men­tár IT­News:

Zá­stup­co­via O2 nám na na­šu otáz­ku, príl­ev aké­ho množ­stva zá­kaz­ní­kov po za­ve­de­ní te­le­fo­no­va­nia za­dar­mo po 1. mi­nú­te oča­ká­va­jú, kon­krét­ne neod­po­ve­da­li. „Maximál­ne­ho mož­né­ho poč­tu" - od­po­ve­dal nám Re­né Pa­rák, ria­di­teľ kor­po­rát­nej ko­mu­ni­ká­cie. Ne­doz­ve­de­li sme sa ani po­čet ho­vo­rov v sie­ti O2, kto­ré do­te­raz skon­či­li do 1. mi­nú­ty.

Je jas­né, že väč­ši­na ho­vo­rov sa dá vy­ba­viť do mi­nú­ty a za­ve­de­nie tej­to služ­by sa dot­kne hlav­ne zá­kaz­ní­kov, kto­rí ra­di a dl­ho ho­vo­ria. Pod­ľa v mi­nu­los­ti zve­rej­ne­né­ho úda­ja Slo­vak Te­le­kom je prie­mer­ná dĺžka vo­la­nia na Slo­ven­sku 1,17 mi­nú­ty. Ten­to údaj však ob­sa­hu­je za­po­čí­ta­né aj vo­la­nia do kon­ku­ren­čných sie­tí, pri­čom vo vlas­tnej sie­ti sa spra­vid­la te­le­fo­nu­je dlh­šie.

V kaž­dom prí­pa­de ide o za­ují­ma­vý po­čin, kto­rý pod­ľa na­šich in­for­má­cií ne­má žiad­ne skry­té ALE a zá­kaz­ní­kom pri­ná­ša reál­nu vý­ho­du. Oce­ňu­je­me, že sa v tom­to prí­pa­de ne­roz­li­šu­jú sta­rí a no­ví zá­kaz­ní­ci, čo dú­faj­me len bo­la do­te­raz bež­ná prax pri po­nu­kách slo­ven­ských ope­rá­to­rov.

V na­šom vi­deu pri­ná­ša­me aj vy­jad­re­nie ho­vor­ky­ne O2 o tom, ako je pres­ne mys­le­né te­le­fo­no­va­nie za­dar­mo po 1. mi­nú­te v rám­ci O2 Fér.

Vysledky (1).jpg

Pries­kum u zá­kaz­ní­kov vy­jad­ril, že te­le­fo­no­va­nie po 3. mi­nú­te za­dar­mo pat­rí k naj­po­pu­lár­nej­ším u vlas­tných ale aj kon­ku­ren­čných zá­kaz­ní­kov

Video:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter