Telefónica uvažuje o predaji českej pobočky, pod ktorú patrí aj slovenské O2

telefonica.jpg Naj­zadl­že­nej­šia európ­ska te­le­fón­na spo­loč­nosť Te­le­fó­ni­ca SA zva­žu­je ďal­šie ko­lo pre­da­ja svo­jich ak­tív, aby ten­to rok zní­ži­la svoj dlh o 4 mi­liar­dy eur. In­for­má­ciu o tom pri­nie­sol server Bloom­berg.

Naj­prav­de­po­dob­nej­ší­mi adep­tmi na pre­daj sú ír­ska a čes­ká di­ví­zia spo­loč­nos­ti. Do úva­hy pri­chá­dza aj pre­daj mi­no­rit­né­ho po­die­lu v hon­gkon­skej spo­loč­nos­ti Chi­na Uni­com a ak­tí­va v Stred­nej Ame­ri­ke.

Pre­da­jom ma­jet­ku v Írsku a Stred­nej Ame­ri­ke by špa­nielska spo­loč­nosť zís­ka­la 1 mi­liar­du eur, zní­že­nie po­die­lu v Te­le­fó­ni­ca Czech Re­pub­lic zo 69 % na 50 % by jej pri­nie­slo ďal­šiu mi­liar­du eur a 5-per­cent­ný po­diel v Chi­na Uni­com má hod­no­tu asi 1,25 mld. eur.

Po tom, čo spo­loč­nosť za de­sať ro­kov mi­nu­la za rôz­ne ak­vi­zí­cie viac ako 66 mld. eur, jej šéf Ce­sar Alier­ta vla­ni za­sta­vil vý­pla­tu di­vi­dend a za­čal sa zba­vo­vať ma­jet­ku fir­my. Ho­ci po pre­da­ji čas­ti po­die­lu v ne­mec­kej di­ví­zii sa tlak ra­tin­go­vých agen­túr zmier­nil, čis­tý dlh fir­my ku kon­cu mi­nu­lé­ho ro­ka pred­sta­vo­val 51,3 mld. eur, čo pre­vy­šu­je jej tr­ho­vú hod­no­tu. Ce­na ak­cií spo­loč­nos­ti za pos­led­ných 12 me­sia­cov kles­la o 11 %.

Te­le­fó­ni­ca ČR pô­so­bí aj na Slo­ven­sku a za vla­ňaj­ší rok vy­ká­za­la zisk 832 mi­lió­nov eur, čo je v po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cim ro­kom pok­les o 11 per­cent. V Čes­kej re­pub­li­ke pre­vádz­ku­je mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra O2, po­nú­ka služ­by pev­nej sie­te, inter­net a te­le­ví­ziu. Mi­nu­lý rok vraj dos­ta­la po­nu­ku na prev­za­tie od is­tej fi­nan­čnej sku­pi­ny, ale od­miet­la ju ako pri­níz­ku.

Zdroj: bloom­berg.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter