TÚ SR nariadil ST výrazne znížiť poplatky pre operátorov

slovak telekom.jpg Spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom (ST) mu­sí pev­ným a mo­bil­ným ope­rá­to­rom za služ­bu zos­ta­ve­nia vo­la­nia vo svo­jej pev­nej ve­rej­nej te­le­fón­nej sie­ti úč­to­vať maximál­nu a sym­et­ric­kú ce­nu vo vý­ške 0,004053 eur. Roz­ho­dol tak Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad TÚ SR. Ako ďa­lej in­for­mu­je ho­vor­ca TÚ SR Ro­man Vav­ro, pred­sta­vu­je to pok­les ce­ny za tú­to veľ­koob­chod­nú služ­bu o 56 až 68 %. Tá­to po­vin­nosť pre ST pla­tí od 1. ap­rí­la toh­to ro­ka.

Úrad v spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťou Pri­cewater­hou­se­Coo­pers Slo­ven­sko ove­ril vý­po­čet ce­ny, kto­rú mu ST pred­lo­žil na zá­kla­de po­vin­nos­ti ulo­že­nej re­gu­lá­to­rom. "TÚ SR na zá­kla­de us­ku­toč­ne­né­ho ove­re­nia vý­poč­tu kon­šta­tu­je, že ST pre vý­po­čet ce­ny za služ­bu zos­ta­ve­nia vo­la­nia pou­ži­la me­tó­du kal­ku­lá­cie cien ur­če­nú TÚ SR v roz­hod­nu­tí a ce­na ob­sa­hu­je iba nák­la­dy ne­vyh­nut­ne pot­reb­né na pos­ky­to­va­nie veľ­koob­chod­nej služ­by zos­ta­ve­nia vo­la­nia vo ve­rej­nej te­le­fón­nej sie­ti v pev­nom umies­tne­ní spo­loč­nos­ti ST," uvie­dol Vav­ro. Veľ­koob­chod­ná služ­ba zos­ta­ve­nia vo­la­nia vo ve­rej­nej te­le­fón­nej sie­ti v pev­nom umies­tne­ní je pre­nos vo­la­nia ale­bo vo­la­nia do sie­te inter­net z kon­co­vé­ho bo­du pev­nej ve­rej­nej te­le­fón­nej sie­te ur­če­né­ho špe­ci­fic­kou sie­ťo­vou ad­re­sou do bo­du pre­po­je­nia me­dzi dvo­ma pev­ný­mi sie­ťa­mi ale­bo me­dzi pev­nou a mo­bil­nou sie­ťou.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter