TÚ chce znížiť prepojovacie poplatky v mobilných sieťach

telekomunikacny-urad.jpg Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad (TÚ) SR chce zní­žiť pre­po­jo­va­cie pop­lat­ky v mo­bil­ných sie­ťach o 67 %. Vy­plý­va to z roz­hod­nu­tia TÚ, kto­rým chce ope­rá­to­rom sta­no­viť maximál­nu ce­nu za ukon­če­nie vo­la­nia vo svo­jich sie­ťach vo vý­ške 0,0122 eura za mi­nú­tu. Pod­ľa slov ho­vor­cu TÚ SR Ro­ma­na Vav­ra sa tak vy­tvá­ra­jú pod­mien­ky pre zvy­šo­va­nie kon­ku­ren­cie me­dzi ope­rá­tor­mi, zni­žo­va­nie cien a roz­ši­ro­va­nie po­nu­ky slu­žieb.

"TÚ SR sta­no­vil ce­nu za služ­bu ukon­če­nia vo­la­nia, kto­rá vy­chá­dza z nák­la­dov teo­re­tic­ké­ho efek­tív­ne­ho pod­ni­ku vy­uži­tím nák­la­do­vé­ho mo­de­lu čis­tých pre­zie­ra­vých dl­ho­do­bých prí­ras­tko­vých nák­la­dov (Bot­tom up Long Run In­cre­men­tal Costs pu­re - BU LRIC pu­re, pozn. red.)," vy­svet­ľu­je Vav­ro. Do­dal, že vy­po­čí­ta­ná ce­na za služ­bu ukon­če­nia vo­la­nia vy­chá­dza z to­po­ló­gie sie­te teo­re­tic­ké­ho efek­tív­ne­ho pod­ni­ku. Pri­po­mien­ky k návr­hu roz­hod­nu­tia o re­gu­lá­cii cien mô­žu ope­rá­to­ri pred­lo­žiť na kon­zul­tač­nom mies­te re­gu­lá­to­ra do 22. ap­rí­la 2013.

TÚ SR plá­nu­je ďal­šiu re­gu­lá­ciu pop­lat­kov aj v iných sie­ťach. Pred ča­som navr­hol ulo­žiť tri­nás­tim ope­rá­to­rom po­vin­nosť úč­to­vať ce­nu za ukon­če­nie vo­la­nia v ich pev­nej sie­ti v maximál­nej vý­ške 0,001234 eura. "Zna­me­na­lo by to pok­les tej­to ce­ny o cca 75% pri pre­po­je­ní na mies­tnej úrov­ni, pri pre­po­je­ní na pr­vom tran­zi­te o 83% a pri pre­po­je­ní na dru­hom tran­zi­te až o 90%," uvie­dol Vav­ro.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter