Orange má novú mapu pokrytia

Preh­ľad­nej­šia, mo­der­nej­šia, ak­tuál­na a aj inter­ak­tív­na - ta­ká je no­vá ma­pa pok­ry­tia, kto­rú Oran­ge ne­dáv­no zve­rej­nil na svo­jej strán­ke www.oran­ge.sk. Ok­rem de­tail­né­ho pok­ry­tia mo­bil­nou sie­ťou je na nej zná­zor­ne­ná aj dos­tup­nosť pev­ných sie­tí, jed­not­li­vé pre­daj­ne Oran­geu, ako aj prís­tu­po­vé bo­dy do dá­to­vej sie­te.

Ma­pa pok­ry­tia je k dis­po­zí­cii na http://www.oran­ge.sk/web/pre­vas/ma­pa-pok­ry­tia/. Pos­ta­ve­ná je na naj­nov­ších tech­no­ló­giách webo­vých ma­po­vých slu­žieb.

V no­vej ap­li­ká­cii si mož­no zob­ra­ziť ok­rem pok­ry­tia mo­bil­nou sie­ťou (GSM/GPRS/ED­GE/3G/HSPA), roz­mies­tne­nia pre­daj­ní Oran­geu a prís­tu­po­vých bo­dov do dá­to­vej sie­te aj pok­ry­tie pev­ný­mi lin­ka­mi (pri­po­je­nie DSL a op­tic­ká sieť). Pri­bud­la fun­kcia hlá­se­nia prob­lé­mu s pok­ry­tím, kto­rá slú­ži na zber in­for­má­cií na plá­no­va­nie pok­ry­tia. Na rých­lej­šiu orien­tá­ciu v ma­pe bol vy­vi­nu­tý kom­po­nent na vy­hľa­dá­va­nie adries auto­ma­tic­kým dopl­ňo­va­ním. Úda­je o pok­ry­tí sú ak­tua­li­zo­va­né na den­nej bá­ze, tak­že v ma­pe zá­kaz­ní­ci vždy náj­du ak­tuál­ne úda­je o pri­po­je­ní no­vých vcho­dov a pok­ry­tí no­vých ob­las­tí.

Zdroj: OrangeOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter