Telekom zvyšuje rýchlosť uploadu na DSL internete

telekom.jpg Te­le­kom od 1. 5. 2013 auto­ma­tic­ky a bez­plat­ne zvý­ši rých­losť up­loa­du na me­ta­lic­kej sie­ti (DSL) z 384 kb/s na 512 kb/s. Zá­ro­veň pre zá­kaz­ní­kov Ma­gio inter­ne­tu pri­ne­sie na po­žia­da­nie mož­nosť ďal­šie­ho zvý­še­nia rých­los­ti od­osie­la­nia dát až na úro­veň 1024 kb/s.

Ploš­né zvy­šo­va­nie upstrea­mu sa dot­kne všet­kých inter­ne­to­vých prog­ra­mov a sta­no­ví rov­na­kú rých­losť up­loa­du v po­do­be 512 kb/s. Zá­kaz­ní­ci prog­ra­mov Tur­bo 1, 2 a 3 si ok­rem to­ho mô­žu po­žia­dať o zvý­še­nie upstrea­mu na 1024 kb/s, za tú­to služ­bu bu­de úč­to­va­ný me­sač­ný pop­la­tok vo vý­ške 3,98 € bez via­za­nos­ti. Pr­vý me­siac bu­de za­dar­mo, pri­čom pred skon­če­ním tej­to pe­rió­dy bu­de zá­kaz­ní­ko­vi za­sla­ná SMS no­ti­fi­ká­cia o blí­žia­com sa ukon­če­ní bez­plat­né­ho ob­do­bia.

Ta­buľ­ka zvy­šo­va­nia rých­los­ti up­loa­du na tech­no­ló­gii DSL

Ná­zov prog­ra­mu

Sú­čas­ná rých­losť

No­vá rých­losť

Tur­bo 1
Tur­bo 1 So­lo

zá­klad­ná: 384 kb/s

na po­žia­da­nie: 512 kb/s

zá­klad­ná: 512 kb/s

na po­žia­da­nie: 1024 kb/s

Tur­bo 2
Tur­bo 2 So­lo

zá­klad­ná: 384 kb/s

na po­žia­da­nie: 512 kb/s

zá­klad­ná: 512 kb/s

na po­žia­da­nie: 1024 kb/s

Tur­bo 3
Tur­bo 3 So­lo

512 kb/s

zá­klad­ná: 512 kb/s

na po­žia­da­nie: 1024 kb/s

Tur­bo 4
Tur­bo 4 So­lo

512 kb/s

1 024 kb/s

Tur­bo 2 Mi­ni,
Tur­bo 2 Mi­ni So­lo

384 kb/s

512 kb/s

Tur­bo Mi­ni,
Tur­bo Mi­ni So­lo

384 kb/s

512 kb/s

Zdroj: TelekomOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter