TÚ SR chce znížiť prepojovacie poplatky o 75 %

tusr.gif Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad (TÚ) SR navr­hol po­vin­nosť tri­nás­tim ope­rá­to­rom úč­to­vať ce­nu pre­po­jo­va­cích pop­lat­kov v pev­nej sie­ti v maximál­nej vý­ške 0,001234 eura. Pod­ľa ho­vor­cu TÚ SR Ro­ma­na Vav­ra by to zna­me­na­lo zlac­ne­nie o 75 % pri pre­po­je­ní na mies­tnej úrov­ni, pri pre­po­je­ní na pr­vom tran­zi­te o 83 % a pri pre­po­je­ní na dru­hom tran­zi­te až o 90 %. "Bu­de to ďal­šie vý­raz­né zní­že­nie tých­to cien, keď v mi­nu­lom ro­ku na zá­kla­de roz­hod­nu­tia pred­se­du TÚ SR kles­li o 35 %," uvie­dol Vav­ro. Re­gu­lá­tor sta­no­vil ce­nu za služ­bu ukon­čo­va­nia vo­la­nia, kto­rá vy­chá­dza z nák­la­dov te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho ope­rá­to­ra vy­uži­tím nák­la­do­vé­ho mo­de­lu čis­tých pre­zie­ra­vých dl­ho­do­bých prí­ras­tko­vých nák­la­dov (Bot­tom up Long Run In­cre­men­tal Costs pu­re - BU LRIC pu­re, pozn. red.).

Pod­ľa je­ho slov tak­to TÚ SR vy­tvá­ra pod­mien­ky pre zvy­šo­va­nie kon­ku­ren­cie me­dzi ope­rá­tor­mi, zni­žo­va­nie cien a roz­ši­ro­va­nie po­nu­ky pre uží­va­te­ľov slu­žieb. Navr­ho­va­ná po­vin­nosť sa má tý­kať spo­loč­nos­tí Slo­vak Te­le­kom, Oran­ge Slo­ven­sko, Antik Te­le­com, GTS Slo­va­kia, Slo­va­net, SWAN, Tr­na­va­tel, UPC Broad­band Slo­va­kia, Ino­ma­net, IP­fon, VM Te­le­com, DH Te­le­com a Že­lez­ni­ce Slo­ven­skej re­pub­li­ky, Že­lez­nič­né te­le­ko­mu­ni­ká­cie Bra­tis­la­va. Návrh roz­hod­nu­tia o re­gu­lá­cii cien je pub­li­ko­va­ný na kon­zul­tač­nom mies­te TÚ SR, pri­po­mien­ky k návr­hu roz­hod­nu­tia mô­žu dot­knu­té oso­by pred­kla­dať do 12. ap­rí­la 2013.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter