GTS a T-Mobile začnú poskytovať mobilné služby v Česku

gts_tmobile.jpeg Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor a pos­ky­to­va­teľ slu­žieb dá­to­vých cen­tier GTS a mo­bil­ný te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor T-Mo­bi­le vče­ra ozná­mi­li uzav­re­tie spo­loč­nej do­ho­dy o pre­vádz­ko­va­ní mo­bil­ných slu­žieb v Čes­kej re­pub­li­ke. Služ­by pr­vé­ho sku­toč­né­ho vir­tuál­ne­ho mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra (MVNO) na čes­kom tr­hu, za­me­ra­né na seg­ment fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov, bu­de za­bez­pe­čo­vať spo­loč­nosť GTS pros­tred­níc­tvom no­vé­ho pro­duk­to­vé­ho por­tfó­lia s vy­uži­tím sie­te T-Mo­bi­le. Par­tner­stvo oboch spo­loč­nos­tí, kto­ré sú vo svo­jom od­bo­re líd­ra­mi na tr­hu, po­núk­ne no­vé príl­eži­tos­ti i flexibi­li­tu slu­žieb pre ce­lý rad fi­riem na čes­kom tr­hu.

Ná­rast vy­uži­tia mo­bil­ných te­le­fó­nov a pre­sun fi­rem­ných ap­li­ká­cií do clou­du spô­so­bil prek­ro­če­nie tra­dič­ných hra­níc v ob­las­ti te­le­ko­mu­ni­ká­cií. Mo­bil­né služ­by spo­loč­nos­ti GTS bu­dú pl­ne kon­ver­go­va­ným pro­duk­tom pre ma­loob­chod­ných aj veľ­koob­chod­ných zá­kaz­ní­kov. Fir­ma bu­de môcť vy­uží­vať mo­bil­né služ­by na zlep­še­nie ko­mu­ni­ká­cie i pro­duk­ti­vi­ty na pra­co­vis­kách a zá­ro­veň uľah­čí svo­jim zá­kaz­ní­kom kon­tro­lu nad fixný­mi a mo­bil­ný­mi nák­lad­mi.

GTS plá­nu­je spus­te­nie mo­bil­ných slu­žieb v prie­be­hu le­ta. Ďal­šie in­for­má­cie tý­ka­jú­ce sa tej­to služ­by bu­dú zve­rej­ne­né v krát­kom ča­se.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter