TELEKOM: Názory operátorov na príchod štvrtého hráča sa rôznia

telekom.jpeg Ná­zo­ry mo­bil­ných ope­rá­to­rov na mož­nosť vstu­pu štvr­té­ho hrá­ča na slo­ven­ský trh sa rôz­nia. Za­tiaľ čo spo­loč­nosť Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia po­va­žu­je vstup ďal­šie­ho kon­ku­ren­ta na trh za má­lo prav­de­po­dob­ný, Oran­ge Slo­ven­sko po­va­žu­je tú­to mož­nosť za po­mer­ne reál­nu. Slo­vak Te­le­kom žiad­ny z tých­to sce­ná­rov ne­po­va­žu­je za úpl­ne ne­mož­ný.

Pod­ľa slov Pet­ra Ga­ží­ka, kto­rý je v spo­loč­nos­ti Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia zod­po­ved­ný za vzťa­hy s par­tner­ský­mi, štát­ny­mi in­šti­tú­cia­mi a re­gu­lá­to­rom, je prí­chod štvr­té­ho hrá­ča z čis­to ob­chod­né­ho hľa­dis­ka veľ­mi nep­rav­de­po­dob­ný. "My ako pos­led­ný ope­rá­tor, kto­rý vstú­pil na ten­to trh, naj­lep­šie vi­dí­me to, ako sa pe­nia­ze po­ma­ly vra­ca­jú," uvie­dol Ga­žík. Do­dal však, že nik­to tým dru­hým ne­vi­dí do biz­nis plá­nov.

V nep­ros­pech prí­cho­du ďal­šie­ho kon­ku­ren­ta hrá pod­ľa Ga­ží­ka aj sú­čas­ný trend kon­so­li­dá­cie tr­hov. Ako prík­lad uvie­dol Ra­kús­ko, kde sa na­priek ove­ľa väč­šej vy­spe­los­ti tr­hu zní­ži po­čet ope­rá­to­rov zo šty­roch na troch. O jed­né­ho ope­rá­to­ra me­nej má aj Veľ­ká Bri­ta­nia po tom, čo sa Oran­ge a T-Mo­bi­le zlú­či­li do jed­né­ho sub­jek­tu, pri­čom trh na os­tro­voch je nie­koľ­ko­ná­sob­ne väč­ší než slo­ven­ský. "Trend je jas­ný," do­dal Ga­žík. Vstup štvr­té­ho ope­rá­to­ra ozna­čil pri­naj­men­šom za od­váž­ny.

An­ton Hor­shkov, po­rad­ca spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom pre re­gu­lá­ciu, sa s Ga­ží­kom zho­dol na tom, že po­kiaľ bu­de mať ďal­ší ope­rá­tor zá­ujem o vstup na trh, náv­rat­nosť in­ves­tí­cie ne­bu­de je­ho pr­vot­ným zá­uj­mom. "Moh­lo by ísť o pod­nik pod­po­ro­va­ný pe­niaz­mi štá­tu mi­mo Európ­skej únie," up­res­nil Hor­shkov. Tu by pod­ľa ne­ho do pop­re­dia vy­stú­pi­la otáz­ka, čo by ten­to ope­rá­tor svo­jim vstu­pom na slo­ven­ský trh sle­do­val a ako by do­ká­zal pril­ákať zá­kaz­ní­kov. Pred­sta­vi­te­lia spo­loč­nos­ti Oran­ge tak­tiež spo­chyb­ňu­jú náv­rat­nosť pros­tried­kov, kto­ré by mu­sel zá­ujem­ca o vstup na te­le­ko­mu­ni­kač­ný trh in­ves­to­vať. "Na­priek to­mu vi­dím chuť a am­bí­ciu štvr­té­ho ope­rá­to­ra vstú­piť na ten­to trh," uvie­dol v dis­ku­sii Ma­rek Cho­va­nec, expert spo­loč­nos­ti Oran­ge na ob­lasť re­gu­lá­cie. Do­dal, že Oran­ge po­čí­ta aj s ta­kou­to mož­nos­ťou.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter