TÚ SR prešetruje UPC a Telekom pre poplatky za faktúry

telekomunikacny-urad.jpg Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad SR pre­šet­ru­je te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov UPC a Te­le­kom pre ich pop­lat­ky za za­sie­la­nie fak­túr poš­tou. In­for­má­ciu o tom pri­nie­sol server dsl.sk. Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad to­tiž s účin­nos­ťou od 1. ja­nuá­ra 2012 ulo­žil te­le­ko­mu­ni­kač­ným ope­rá­to­rom po­vin­nosť bez­plat­ne pos­ky­to­vať účas­tní­kom zá­klad­nú úro­veň roz­pí­sa­ných fak­túr, kto­rá im umož­ní sle­do­vať vý­dav­ky.

Spo­loč­nosť UPC však kon­com ro­ka in­for­mo­va­la, že od 1. ja­nuá­ra 2013 bu­de za­sie­lať fak­tú­ry elek­tro­nic­ky. Zá­kaz­ní­kom, kto­rí bu­dú chcieť dos­tá­vať tla­če­nú fak­tú­ru poš­tou, bu­de tá spop­lat­ne­ná su­mou jed­no euro me­sač­ne. Ta­kis­to Te­le­kom má za za­sla­nie fak­tú­ry poš­tou pop­la­tok 0,72 eura. Pre­šet­ro­va­nie UPC a Te­le­ko­mu za­tiaľ ne­bo­lo ukon­če­né. „V prí­pa­de po­ru­še­nia pod­mie­nok všeo­bec­né­ho po­vo­le­nia ope­rá­to­rom hro­zí po­ku­ta až do vý­šky 1,5 mi­lió­na eur," uvie­dol Ro­man Vav­ro, ho­vor­ca úra­du.

Zdroj: dsl.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter