Prevádzkovateľ služby Skylink dostal pokutu 15 mil. CZK

skylink.jpg Spo­loč­nosť M77, kto­rá pre­vádz­ku­je sa­te­lit­nú te­le­ví­ziu Sky­link, dos­ta­la od Čes­ké­ho te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho úra­du (ČTÚ) dve po­ku­ty v cel­ko­vej su­me 15 mil. CZK. Pr­vú san­kciu v hod­no­te 5 mil. CZK ude­lil čes­ký re­gu­lá­tor luxem­bur­skej spo­loč­nos­ti za pou­ži­tie klam­li­vých ob­chod­ných prak­tík. Spo­loč­nosť to­tiž zá­kaz­ní­kom po­nú­ka­la bez­plat­né služ­by Free (služ­ba Sky­link) a Gra­tis (služ­ba CS Link), na kto­ré však od 1. sep­tem­bra mi­nu­lé­ho ro­ku za­vied­la servisn­ý pop­la­tok.

Ďal­ších 10 mi­lió­nov CZK bu­de mu­sieť M77 za­pla­tiť za to, že ne­dos­ta­toč­ne in­for­mo­va­la zá­kaz­ní­kov o zme­ne zmluv­ných pod­mie­nok a mož­nos­tiach bez­plat­né­ho od­stú­pe­nia od zmlu­vy v prí­pa­de, že by zá­kaz­ník no­vé pod­mien­ky neak­cep­to­val. Roz­hod­nu­tie ČTÚ eš­te nie je prá­vop­lat­né, keď­že spo­loč­nosť M77 sa pro­ti ne­mu od­vo­la­la. Vy­plý­va to z me­sač­nej mo­ni­to­ro­va­cej sprá­vy ČTÚ za me­siac de­cem­ber 2012.

Sa­te­lit­ný ope­rá­tor za­čal servisn­é pop­lat­ky vy­be­rať aj na Slo­ven­sku, čím si vy­slú­žil kri­ti­ku zá­kaz­ní­kov a aj úto­ky hac­ke­rov. Tým­to kro­kom spo­loč­nos­ti M77 sa za­obe­ral Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad (TÚ) SR a Slo­ven­ská ob­chod­ná in­špek­cia, av­šak žiad­ne po­ku­ty neu­lo­ži­li. Ar­bit­ráž­na ko­mi­sia Ra­dy pre rek­la­mu v sep­tem­bri mi­nu­lé­ho ro­ka ozna­či­la niek­to­ré in­for­má­cie na inter­ne­to­vej strán­ke Sky­lin­ku za myl­né, a tým pá­dom v roz­po­re s eti­kou rek­lam­nej ko­mu­ni­ká­cie.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter