Slovanet spustí ako prvý operátor nový WiMAX internet

slovanet.jpg Slo­va­net bu­de pr­vým ope­rá­to­rom, kto­rý už v krát­kom ča­se spus­tí do ve­rej­nej pre­vádz­ky bez­drô­to­vý WiMAX inter­net na bá­ze štan­dar­du IEEE 802.16e. Pos­ky­to­vať ho za­čne vo via­ce­rých ob­las­tiach Slo­ven­ska s cel­ko­vým pok­ry­tím viac ako 30 000 do­mác­nos­tí. No­vá ver­zia tech­no­ló­gie WiMAX vďa­ka efek­tív­nej­šie­mu vy­uži­tiu pre­no­so­vé­ho pás­ma pri­ne­sie nie­koľ­ko­ná­sob­ne vy­ššiu pre­no­so­vú rých­losť, vy­ššiu spo­ľah­li­vosť a men­šie prí­poj­né za­ria­de­nia. Slo­va­net ju plá­nu­je vy­užiť na roz­ší­re­nie a skva­lit­ne­nie inter­ne­to­vej infra­štruk­tú­ry v ob­las­tiach, kde by bo­lo nee­fek­tív­ne bu­do­va­nie kla­sic­kých či op­tic­kých ve­de­ní.

V prie­be­hu up­ly­nu­lé­ho ro­ka Slo­va­net ús­peš­ne otes­to­val no­vý WiMAX v pi­lot­nej pre­vádz­ke v Bra­tis­la­ve a v oko­lí Zla­tých Mo­ra­viec. Do kon­ca ja­nuá­ra 2013 ho do pl­nej pre­vádz­ky spus­tí v oko­lí Bra­tis­la­vy, Tr­na­vy a v Ilav­skej kot­li­ne s asi 30 000 do­mác­nos­ťa­mi. Tech­no­ló­gia WiMAX vy­uží­va frek­ven­čné pás­mo 3,5 GHz a vy­ža­du­je na svo­ju pre­vádz­ku oso­bit­nú li­cen­ciu, kto­rú na Slo­ven­sku ok­rem Slo­va­ne­tu zís­ka­li len dva­ja ope­rá­to­ri.

Zdroj: SlovanetOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter