Zákazníci ST odoslali na Vianoce 78 tis. SMS zo zahraničia

slovak-telekom1.jpg Zá­kaz­ní­ci ope­rá­to­ra Slo­vak Te­le­kom (ST) od­os­la­li po­čas Via­noc spo­lu 78 tis. SMS správ a us­ku­toč­ni­li 27 tis. ho­vo­rov zo za­hra­ni­čia. Ako ďa­lej in­for­mo­val Mar­tin Vi­dan, ho­vor­ca ST pre kor­po­rát­ne zá­le­ži­tos­ti, tie­to čís­la bo­li naj­vyš­šie za pos­led­né tri ro­ky. Až 32% via­noč­ných SMS pos­la­li z Ra­kús­ka, 18 % z Čes­kej re­pub­li­ky a 11 % z Ne­mec­ka. Z Veľ­kej Bri­tá­nie od­iš­lo 6%, z Ma­ďar­ska a Ta­lian­ska zhod­ne po 5% texto­vých správ. Pod­ľa úda­jov spo­loč­nos­ti ST 24. de­cem­bra vo­la­lo ale­bo SMS-ko­va­lo spo­za hra­níc Slo­ven­ska prib­liž­ne 16 tis. zá­kaz­ní­kov.

"V po­rov­na­ní so Šted­rým dňom Slo­vá­ci v za­hra­ni­čí na Sil­ves­tra už tra­dič­ne viac vo­la­li a me­nej SMS-ko­va­li," uvie­dol Vi­dan. V pos­led­ný deň ro­ka 2012 od­os­la­li uží­va­te­lia roa­min­gu v sie­ti ST cel­ko­vo 59 tis. SMS správ a us­ku­toč­ni­li 41 tis. ho­vo­rov. Naj­viac SMS od­os­la­li z Ra­kús­ka (28%), Čes­kej re­pub­li­ky (20%), Ne­mec­ka (7%), Ma­ďar­ska (6%) a Ta­lian­ska (5%). Po­čas os­láv prí­cho­du no­vé­ho ro­ka v za­hra­ni­čí te­le­fo­no­va­lo ale­bo po­sie­la­lo texto­vé sprá­vy 21-ti­síc zá­kaz­ní­kov. "Naj­väč­šiu pre­vádz­ku spo­me­dzi všet­kých exotic­kých kra­jín za­zna­me­na­la spo­loč­nosť v Thaj­sku a na Ku­be," uzav­rel Vi­dan.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter