Rok 2013 v znamení prideľovania frekvencií LTE a FWA

4g_lte_l.jpg Me­dzi naj­oča­ká­va­nej­šie uda­los­ti ro­ku 2013 na slo­ven­skom te­le­ko­mu­ni­kač­nom tr­hu by ma­la pat­riť draž­ba frek­ven­cií pre sie­te štvr­tej ge­ne­rá­cie (LTE) v pás­mach 800 me­ga­her­tzov (MHz), 1800 MHz a 2600 MHz. Ako ďa­lej in­for­mu­je ho­vor­ca Te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho úra­du (TÚ) SR Ro­man Vav­ro, v pre­bie­ha­jú­com ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní vy­be­rie re­gu­lá­tor po­rad­cu, kto­rý bu­de od­bor­ne asis­to­vať pri sta­no­vo­va­ní me­tód a pos­tu­pov, kto­ré TÚ pou­ži­je pri pri­de­ľo­va­ní spo­mí­na­ných frek­ven­cií. Za svo­je služ­by by mal vy­bra­tý kan­di­dát dos­tať 130 tis. eur. Nás­led­ne úrad pred­lo­ží na ve­rej­né kon­zul­tá­cie ma­te­riál o navr­ho­va­ných pod­mien­kach pri­de­ľo­va­nia frek­ven­cií.

To, či na slo­ven­ský trh vstú­pi štvr­tý ope­rá­tor bu­de zá­vi­sieť od to­ho, či sa vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia zú­čas­tní aj sub­jekt, kto­rý na Slo­ven­sku eš­te ne­pos­ky­tu­je mo­bil­né služ­by, a či bu­de aj ús­peš­ný. "V pos­led­nom ob­do­bí TÚ kon­tak­to­va­lo rôz­nym spô­so­bom nie­koľ­ko po­ra­den­ských spo­loč­nos­tí, kto­ré za­stu­pu­jú za­hra­nič­ných zá­ujem­cov o vstup na slo­ven­ský mo­bil­ný trh. Pred­bež­ný zá­ujem je nie­len o frek­ven­cie v pás­mach 800 a 2600 MHz, ale aj o frek­ven­cie vo frek­ven­čnom pás­me 1800 MHz, kto­ré mô­že zís­kať len no­vý ope­rá­tor," uvie­dol Vav­ro.

Vý­znam­nou uda­los­ťou ro­ku 2013 bu­de pod­ľa Vav­ra aj vý­be­ro­vé ko­na­nie na frek­ven­čné pás­ma na zria­de­nie a pre­vádz­ko­va­nie ve­rej­nej bez­drô­to­vej prís­tu­po­vej elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­kač­nej sie­te FWA (pev­ný bez­drô­to­vý prís­tup) na lo­kál­nej úrov­ni. "Tie­to sie­te slú­žia na pos­ky­to­va­nie pri­po­je­nia k ši­ro­ko­pás­mo­vé­mu inter­ne­tu a ďal­ších elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb," spres­nil Vav­ro. TÚ SR v ro­ku 2013 ur­čí aj pre­po­jo­va­cie pop­lat­ky v pev­ných a mo­bil­ných sie­ťach pri­čom pou­ži­je nák­la­do­vý mo­del Bot­tom up Long Run In­cre­men­tal Costs pu­re (BU LRIC pu­re). "Je to mo­del pod­ľa od­po­rú­ča­nia Európ­skej ko­mi­sie o re­gu­lač­nom za­ob­chá­dza­ní s pre­po­jo­va­cí­mi pop­lat­ka­mi v pev­ných a mo­bil­ných sie­ťach EÚ. V kra­ji­nách, kto­ré ten­to mo­del už za­vied­li, vý­raz­ne kles­li pre­po­jo­va­cie pop­lat­ky," do­dal Vav­ro.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter