Slováci odoslali na Silvestra 9,7 mil. SMS správ

sms.jpg Uží­va­te­lia v sie­ti O2 od­os­la­li po­čas Sil­ves­tra vy­še 2,75 mil. texto­vých správ. Tak­mer 2,76 mil. SMSiek od­iš­lo z te­le­fó­nov zá­kaz­ní­kov spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom. Naj­väč­ší ná­por však za­zna­me­nal ope­rá­tor Oran­ge, kto­rý 31. de­cem­bra 2012 evi­do­val tak­mer 4,24 mil. od­chá­dza­jú­cich SMS správ. Sie­te všet­kých mo­bil­ných ope­rá­to­rov za­zna­me­na­li naj­väč­ší ná­por me­dzi je­de­nás­tou ho­di­nou ve­čer a pol­no­cou.

Po­čas to­ho is­té­ho dňa us­ku­toč­ni­li Slo­vá­ci cel­ko­vo tak­mer 15,57 mil. te­le­fo­nic­kých ho­vo­rov. Zá­kaz­ní­ci sie­te O2 sa na tom­to čís­le po­die­ľa­li vy­še 4,35 mi­lión­mi ho­vo­rov. V naj­vy­ťa­že­nej­šej ho­di­ne bo­lo v sie­ti O2 za­zna­me­na­ných 380 tis. ho­vo­rov. Slo­vak Te­le­kom po­čas Sil­ves­tra evi­do­val 5,46 mil. od­chá­dza­jú­cich ho­vo­rov. Tak ako v prí­pa­de SMS správ, ve­die sil­ves­trov­ské šta­tis­ti­ky s 5,76 mi­lión­mi od­chá­dza­jú­cich ho­vo­rov ope­rá­tor Oran­ge. Po­čet ob­ra­zo­vých (MMS) správ sa na Sil­ves­tra vy­špl­hal na tak­mer 205 ti­síc. Aj na tom­to čís­le ma­li naj­väč­ší po­diel zá­kaz­ní­ci v sie­ti Oran­ge, kto­rí od­os­la­li bez­má­la 142 tis. MMS správ. Ne­ce­lých 58 tis. správ od­iš­lo z te­le­fó­nov v sie­ti O2, uží­va­te­lia v sie­ti ope­rá­to­ra Slo­vak Te­le­kom tú­to služ­bu vy­uži­li v 52 ti­síc­kach prí­pa­dov.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter