Počas Štedrého dňa bolo odoslaných takmer 32 miliónov SMS

sms.jpg Po­čas Šted­ré­ho dňa pos­la­li zá­kaz­ní­ci troch naj­väč­ších mo­bil­ných ope­rá­to­rov na Slo­ven­sku spo­lu viac ako 31,8 mi­lió­na texto­vých správ. Mi­nu­lý rok to bo­lo ne­ce­lých 27,5 mi­lió­na správ. Zá­kaz­ní­ci Oran­gu pos­la­li viac ako 15 mi­lió­nov správ, pri­čom viac ako 1,5 mi­lió­na bo­lo za­sla­ných me­dzi 14:00 a 15:00. Viac ako de­väť mi­lió­nov texto­vých správ pos­la­li zá­kaz­ní­ci Te­le­ko­mu a tak­mer 7,5 mi­lió­na zá­kaz­ní­ci ope­rá­to­ra O2.

Z mo­bil­ných te­le­fó­nov v sie­ti Oran­ge ten­to rok od­iš­lo tak­mer pol mi­lió­na mul­ti­me­diál­nych správ, čo pod­ľa Ri­char­da Fi­de­sa z Oran­ge Slo­ven­sko v po­rov­na­ní s mi­nu­lým ro­kom pred­sta­vu­je ná­rast o tak­mer 200 per­cent. Spo­me­dzi tro­ji­ce naj­väč­ších mo­bil­ných ope­rá­to­rov Oran­ge ve­die aj v poč­te od­chá­dza­jú­cich ho­vo­rov, kto­rých bo­lo viac ako 4,5 mi­lió­na. Vy­še mi­lió­na všet­kých ho­vo­rov bo­lo zreali­zo­va­ných me­dzi 10:00 a 11:00.

V sie­ti O2 zá­kaz­ní­ci po­čas Via­noč­né­ho dňa us­ku­toč­ni­li viac ako 3,3 mi­lió­na ho­vo­rov. Naj­viac v prie­be­hu jed­nej ho­di­ny bo­lo me­dzi 10:00 a 11:00, ke­dy za­zna­me­na­li viac ako 330-ti­síc te­le­fo­ná­tov. Ako in­for­mo­va­la Mar­ti­na Jam­ri­cho­vá z Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia, po­čet od­os­la­ných mul­ti­me­diál­nych správ sa vy­špl­hal nad 133 ti­síc.

Zá­kaz­ní­ci Te­le­ko­mu zo svo­jich mo­bi­lov pos­la­li 24. de­cem­bra spo­lu 9 292 150 texto­vých správ, čo je tak­mer se­dem­ná­sob­ne viac v po­rov­na­ní s prie­me­rom bež­né­ho dňa. Vý­raz­ne ras­tú­cu po­pu­la­ri­tu mul­ti­me­diál­nych sprá­vy za­zna­me­nal aj Te­le­kom, kto­ré­ho zá­kaz­ní­ci od­os­la­li tak­mer 150 ti­síc ob­ra­zo­vých správ, čo je tak­mer dvoj­ná­so­bok v po­rov­na­ní s mi­nu­lým ro­kom a prib­liž­ne osem­ná­so­bok bež­nej den­nej pre­vádz­ky. Ok­rem to­ho Te­le­kom za­zna­me­nal ne­ce­lých 4,4 mil. od­chá­dza­jú­cich ho­vo­rov.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter