Vianočná ponuka Telekomu na paušály Happy: väčšie výhody za rovnaký mesačný poplatok

telekom.jpeg Te­le­kom uvá­dza via­noč­nú po­nu­ku na svo­je no­vé por­tfó­lio pau­šá­lov Hap­py, kto­ré pre­dá­va už od augus­ta toh­to ro­ka. V rám­ci nej po­núk­ne zá­kaz­ní­kom viac slu­žieb za rov­na­ký me­sač­ný pop­la­tok i za­ují­ma­vé por­tfó­lio te­le­fó­nov. Pre zá­kaz­ní­kov pre­chá­dza­jú­cich od iné­ho ope­rá­to­ra je na­vy­še prip­ra­ve­ný aj bo­nus vo vý­ške 50 €. Via­noč­ná po­nu­ka štar­tu­je v stre­du 31. ok­tób­ra 2012. Via­noč­ná po­nu­ka bu­de k dis­po­zí­cii v dvoch ver­ziách - s te­le­fó­nom i bez ne­ho. Ak si zá­kaz­ník chce kú­piť ak­cio­vý te­le­fón, zís­ka vý­ho­dy vy­ššie­ho pau­šá­lu na pr­vých 6 me­sia­cov a aj te­le­fón za zvý­še­nie pau­šá­lu o ur­či­tú su­mu.

Zá­kaz­ní­ci, kto­rí si ak­ti­vu­jú Hap­py XS ale­bo S, zís­ka­jú na pr­vých 6 me­sia­cov vý­ho­dy pau­šá­lu Hap­py L, t.j. už od 9,99 € me­sač­ne mô­žu vy­uží­vať:

- Neob­me­dze­né vo­la­nia do sie­te Te­le­ko­mu
- Neob­me­dze­né SMS a MMS
- Neob­me­dze­ný inter­net v mo­bi­le
- 250 voľ­ných mi­nút do os­tat­ných sie­tí

Za pr­vých 6 me­sia­cov mô­žu zá­kaz­ní­ci tak­to ušet­riť na služ­bách až 120 €.

Zá­kaz­ní­ci, kto­rí si ak­ti­vu­jú Hap­py M ale­bo L, zís­ka­jú na pr­vých 6 me­sia­cov vý­ho­dy pau­šá­lu Hap­py XL, t.j. už od 23,99 € mô­žu vy­uží­vať:

- Neob­me­dze­né vo­la­nia do všet­kých sie­tí
- Neob­me­dze­né SMS a MMS
- Neob­me­dze­ný inter­net v mo­bi­le

Za pr­vých 6 me­sia­cov mô­žu zá­kaz­ní­ci tak­to ušet­riť na služ­bách až 126 €. Po up­ly­nu­tí 6 me­sia­cov mô­že zá­kaz­ník vy­uží­vať svoj štan­dard­ný pro­fil ale­bo prejsť na vy­šší prog­ram či ak­ti­vo­vať si dopl­ňu­jú­ce ba­líč­ky, pod­ľa slu­žieb, kto­ré bu­de pre­fe­ro­vať. Dopl­ňu­jú­ce ba­líč­ky bu­dú pri­tom k dis­po­zí­cii so zľa­vou 30 %.

Po­kiaľ si zá­kaz­ník ne­be­rie ak­cio­vý te­le­fón, zís­ka:

- pro­fil s vy­šším pau­šá­lom na 6 me­sia­cov
- 30 % zľa­vu na dopl­nko­vé ba­líč­ky
- 100 % zľa­vu na ba­lí­ček zvý­hod­ne­ných vo­la­ní do za­hra­ni­čia

Preh­ľad prog­ra­mov Hap­py vo via­noč­nej ak­cie:

Pro­fil slu­žieb vo via­noč­nej po­nu­ke bu­de te­da nas­le­dov­ný. Pr­vých 6 me­sia­cov je k dis­po­zí­cii vy­šší pro­fil a väč­šie množ­stvo slu­žieb za štan­dard­ný pop­la­tok:

telekom_tab1.jpg

Os­tat­ných 18 me­sia­cov pla­tí štan­dard­ný pro­fil slu­žieb:

telekom_tab2.jpg

Pre zá­kaz­ní­kov iných ope­rá­to­rov prip­ra­vil Te­le­kom aj ďal­ší be­ne­fit - bo­nus za pre­nos čís­la. Pri štan­dar­dnej via­za­nos­ti 24 me­sia­cov mô­že zá­kaz­ník zís­kať na kaž­dý prog­ram Ha­pyy bo­nus 50 €, t.j. 10 me­sia­cov po se­be im bu­de vy­pla­te­ný kre­dit do fak­tú­ry vo vý­ške 5 eur. Te­le­kom k prog­ra­mom Hap­py pos­tup­ne uve­die ši­ro­ké por­tfó­lio ak­cio­vých te­le­fó­nov, pri­čom pla­tí, že zá­kaz­ní­ci bu­dú môcť zís­kať prís­tro­je za me­sač­ný dop­la­tok k svoj­mu pau­šá­lu už od 1 € me­sač­ne.

Zdroj: TelekomOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter