Smartfón Orange Santa barbara s procesorom Intel už od 1 eura

Tá­to no­vin­ka, pred­sta­ve­ná po­čas veľtr­hu elek­tro­ni­ky IFA 2012 v Berlí­ne, vy­uží­va ope­rač­ný sys­tém An­droid 4.0 Ice Cream Sandwich a pro­ce­sor In­tel Atom.

Oran­ge San­ta Bar­ba­ra dis­po­nu­je 8 me­ga­pixlo­vým fo­toa­pa­rá­tom s auto­ma­tic­kým os­tre­ním, LED bles­kom a pred­nou ka­me­rou vhod­nou na vi­deo­ho­vo­ry. Pou­ží­va­te­lia zos­ta­nú v kon­tak­te s pria­teľ­mi vďa­ka mož­nos­ti Wi-Fi pri­po­je­nia.

santa barbara.jpg

Oran­ge San­ta Bar­ba­ra po­nú­ka 1 GB uží­va­teľ­skej pa­mä­te, GPS na­vi­gá­ciu, preh­rá­vač hud­by či vi­dea a FM rá­dio. Vá­ži ne­ce­lých 141 gra­mov, vy­uží­va 4,3" dis­plej a v po­nu­ke bu­de v čier­nej far­be.

Ako dar­ček pod strom­ček si ho s prog­ra­mom WOW s kle­sa­jú­cou ta­ri­fou mô­že od 5. no­vem­bra 2012 za­do­vá­žiť sku­toč­ne kaž­dý, pri­čom zá­kaz­ník má mož­nosť sám si ur­čiť vý­šku zľa­vy na te­le­fón. Pri me­sač­nom pop­lat­ku do 25 eur bu­de zľa­va pred­sta­vo­vať 4 ná­so­bok me­sač­né­ho pau­šá­lu, nad 25,01 eur to bu­de až 6 ná­so­bok. Pri zvý­hod­ne­nej WOW po­nu­ke Maximum 2 ho mô­žu zá­kaz­ní­ci zís­kať už za 1 euro, pri WOW po­nu­ke Maximum 1 za 39 eur. Pl­ná ce­na te­le­fó­nu je 250 eur.

Zdroj: OrangeOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter