Mobilná TV od Orange, aplikácie pre mobilné platformy budú bezplatné

Od stre­dy 26. 9. 2012 za­čne Oran­ge po­nú­kať služ­bu di­gi­tál­nej te­le­ví­zie, kto­rá dopl­ní akú­koľ­vek te­le­ví­ziu o no­vé di­gi­tál­ne pr­vky (ar­chív, vi­deo­po­ži­čov­ňa, mo­zai­ka, EPG a v bu­dúc­nos­ti inter­ne­to­vý pre­hlia­dač či HD po­ži­čov­ňa). Sta­čí na to aké­koľ­vek inter­ne­to­vé pri­po­je­nie s rých­los­ťou 2 Mbit/s. Oran­geTV po­nú­ka po no­vom aj kom­plet­nú sa­te­lit­nú te­le­ví­ziu (pre­vádz­ko­va­te­ľom služ­by je Sky­link), ale inter­ak­tív­ne fun­kcie si mož­no ob­jed­nať aj sa­mos­tat­ne a zlep­šiť tak tak­mer akú­koľ­vek te­le­ví­ziu od tak­mer aké­ho­koľ­vek pos­ky­to­va­te­ľa. Oran­ge sa te­da po Fi­berTV (s 28-ti­síc pou­ží­va­teľ­mi) a TV cez DSL púš­ťa aj do úpl­ne no­vé­ho seg­men­tu pos­ky­to­va­nia di­gi­tál­nych slu­žieb nad akým­koľ­vek iným pri­po­je­ním.

ZG__0129 (2).jpg

No­vé za­ria­de­nie

Od­po­ve­ďou je no­vé za­ria­de­nie, set-top box, kto­rý sprís­tup­ní di­gi­tál­ne inter­ne­to­vé fun­kcie a je zá­ro­veň sa­te­lit­ným pri­jí­ma­čom (DVB-S, pod­po­ra všet­kých sa­te­lit­ných de­kó­do­va­cích ka­riet). Set-top box vy­rá­ba ne­mec­ká fir­ma čis­to pod­ľa po­žia­da­viek slo­ven­ské­ho ope­rá­to­ra, je­ho pl­ná ce­na je 106 eur, Oran­ge však po­nú­ka mož­nosť pre­náj­mu toh­to boxu za 1,99 eura me­sač­ne pri as­poň 12-me­sač­nej via­za­nos­ti. Set-top box má eš­te mo­dul CA, an­tén­ny vstup a vý­stup HDMI.

ZG__0246 (2).jpg

SatTV Extra

SatTV Extra kom­bi­nu­je sa­te­lit­nú te­le­ví­ziu, kto­rú dopĺňa o inter­ak­tív­ne di­gi­tál­ne služ­by. Me­sač­ný pop­la­tok je 10,99 eura pri 12 ale­bo 24-me­sač­nej via­za­nos­ti, v oboch prí­pa­doch je ce­na za pre­ná­jom set-top boxu 1,99 eura me­sač­ne. Pri niž­šej via­za­nos­ti pla­tí­te na­vy­še ak­ti­vač­ný pop­la­tok, kto­rý či­ní 11,99 eura. Set-top box pri­po­jí­te k an­tén­ne­mu vý­stu­pu sa­te­lit­nej pa­ra­bo­ly. Sú­čas­ťou toh­to ba­lí­ka je už de­kó­do­va­cia kar­ta od Sky­lin­ku (bež­ná ce­na 84,99 eura), s kto­rou mož­no pri­jí­mať 24 sa­te­lit­ných prog­ra­mov služ­by Sky­link + 90 voľ­ne ší­re­ných prog­ra­mov zo sa­te­li­tu AS­TRA (FTA prog­ra­my). Ďalej je ob­sa­hom ba­lí­ka SatTV Extra ar­chív 14 vy­bra­ných TV sta­níc na 7 dní do­za­du, Fil­mo­té­ka Top­Fun Štart s 50 fil­mo­vý­mi ti­tul­mi (15 z nich bu­de me­ne­ných kaž­dý me­siac), Fil­mo­té­ka+ (prís­tup k pla­te­ným fil­mo­vým ti­tu­lom po­ži­čov­ne Top­Fun), Mo­zai­ka, Elek­tro­nic­ký prog­ra­mo­vý sprie­vod­ca (EPG) a Mo­bil­ná TV. Je­di­né, čo k to­mu­to sa­te­lit­né­mu kom­ple­tu (di­gi­tál­na te­le­ví­zia, inter­ak­tív­ne fun­kcie, set-top box) pot­re­bu­je­te do­kú­piť, je sa­te­lit­ná pa­ra­bo­la, kto­rej kom­plet s mon­tá­žou má od­po­rú­ča­nú ce­nu 102 eur za kom­plet­nú in­šta­lá­ciu u vás do­ma.

ZG__0258 (2).jpg

TV Extra

Fun­kcie, kto­ré po­nú­ka SatTV Extra, te­da Ar­chív, Fil­mo­té­ku Top­Fun Štart, Fil­mo­té­ku+, Mo­zai­ku, Elek­tro­nic­ké­ho prog­ra­mo­vé­ho sprie­vod­cu a Mo­bil­nú TV si mô­že­te dopl­niť aj na va­šu exis­tu­jú­cu káb­lo­vú či sa­te­lit­nú te­le­ví­ziu bez to­ho, aby ste mu­se­li me­niť váš­ho exis­tu­jú­ce­ho ope­rá­to­ra. Oran­ge tak po­nú­ka s ba­lí­kom TV Extra mož­nosť do­kú­piť si inter­ak­tív­ne služ­by k exis­tu­jú­cej li­neár­nej te­le­ví­zii. Je­di­né, čo na to pot­re­bu­je­te, je inter­ne­to­vé pri­po­je­nie (as­poň 2 Mbit/s) od aké­ho­koľ­vek ope­rá­to­ra. Služ­ba sto­jí 6,99 eura me­sač­ne pri 12 ale­bo 24-me­sač­nej via­za­nos­ti, pre­ná­jom set-top boxu sto­jí 1,99 eura me­sač­ne, roz­diel je opäť v ak­ti­vač­nom pop­lat­ku - pri niž­šej via­za­nos­ti za­pla­tí­te eš­te jed­no­ra­zo­vý pop­la­tok 11,99 eura. Služ­by Ar­chív a Fil­mo­té­ka Top­Fun Štart sa da­jú ob­jed­nať aj sa­mos­tat­ne, kaž­dá s me­sač­ným pop­lat­kom 3,99 eura.

Ak­tua­li­zo­va­né:

Mo­bil­ná TV, ap­li­ká­cie pre mo­bil­né plat­for­my bu­dú bez­plat­né

Asi naj­zau­jí­ma­vej­šia no­vin­ka pre­zen­to­va­ná na tla­čov­ke k Oran­ge TV bo­la dopl­nko­vá služ­ba Mo­bil­ná TV. Tá umož­ňu­je sle­do­vať te­le­ví­ziu v po­čí­ta­či, no­te­boo­ku, tab­le­te či na smar­tfó­ne, pri­čom služ­ba va­ria­bil­ne up­ra­vu­je dá­to­vý tok pod­ľa va­šej ak­tuál­nej rých­los­ti pri­po­je­nia, kto­ré vô­bec ne­mu­sí byť od Oran­geu. Naj­viac mô­že­te mať k služ­be pri­po­je­né tri za­ria­de­nia sú­čas­ne a mô­že­te te­le­ví­ziu, ži­vé vy­sie­la­nie či 7-dňo­vý ar­chív sle­do­vať kde­koľ­vek, kde náj­de­te inter­ne­to­vé pri­po­je­nie. Ap­li­ká­cia Oran­ge TV je dos­tup­ná pre plat­for­my An­droid aj iOS, na no­te­boo­ku tre­ba vy­užiť preh­rá­vač na por­tá­li www.ofil­me.sk. Ap­li­ká­cie pre mo­bil­né plat­for­my by ma­li byť dos­tup­né vo vir­tuál­nych ob­cho­doch bez­plat­ne už o pár dní. V bu­dúc­nos­ti mô­že­me od ope­rá­to­ra oča­ká­vať sil­nej­šie pre­po­je­nie prá­ve mo­bil­ných a te­le­víz­nych slu­žieb, dopĺňa­nie fil­mo­vej vi­deo­po­ži­čov­ne či dopl­ne­nie ob­sa­hu por­tá­lu voyo.sk do por­tfó­lia slu­žieb.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter