Telekom má novú ponuku pre biznis zákazníkov, vyberte si, koľko hviezdičiek chcete

slovak-telekom1_vyrez.jpg Te­le­kom za­čne od 7. sep­tem­bra pre­dá­vať no­vé pau­šá­ly po­me­no­va­né Biz­nis Star. Vy­brať si mô­že­te od Biz­nis Star* (s jed­nou hviez­dič­kou) až po Biz­nis Star***** (s pia­ti­mi hviez­dič­ka­mi). Všet­ky pau­šá­ly ob­sa­hu­jú neob­me­dze­né vo­la­nia. Niž­šie va­rian­ty do sie­te Te­le­ko­mu, vy­ššie do ce­lej Európ­skej únie. Pri­bud­li no­vé be­ne­fi­ty, zdie­ľa­ný inter­net, smar­tfón za euro a s tab­le­tom za ďal­šie euro, hla­so­vé aj dá­to­vé roa­min­go­vé. Je to­ho ve­ľa a po­nu­ka je po­mer­ne kom­pli­ko­va­ná, tak poď­me pek­ne pos­tup­ne.

Päť pau­šá­lov, šty­ri dopl­nko­vé ba­líč­ky

K dis­po­zí­cii je na vý­ber päť ba­líč­kov Biz­nis Star od 14,99 až po 99,99 EUR me­sač­ne. Ak­tuál­ne pod­ni­ka­teľ­ské prog­ra­my zos­tá­va­jú na­ďa­lej v po­nu­ke. Všet­ky ce­ny uve­de­né v člán­ku sú už s DPH. No­vé pau­šá­ly sú s 24-me­sač­nou via­za­nos­ťou, dopl­nko­vé ba­líč­ky mož­no ľu­bo­voľ­ne kom­bi­no­vať a ak­ti­vo­vať pod­ľa pot­re­by. Všet­ky vo­la­nia sú so se­kun­do­vou ta­ri­fi­ká­ciou, a to rov­na­ko v do­má­cej sie­ti, ako aj v roa­min­gu. V prí­pa­de neob­me­dze­né­ho inter­ne­tu po­nú­ka ope­rá­tor 2000 MB pred­pla­te­ných dát v pl­nej rých­los­ti a nás­led­ne je zní­že­ná rých­losť na 64 kbit/s. Väč­ší ob­jem dát mož­no pri­kú­piť k Neob­me­dze­né­mu mo­bil­né­mu inter­ne­tu so zdie­ľa­ním.

Ba­lík Biz­nis Star* sto­jí 14,99 EUR me­sač­ne, po­nú­ka neob­me­dze­né vo­la­nia v sil­nej pre­vádz­ke v sie­ti Te­le­ko­mu, 50 SMS ale­bo MMS správ, 50 voľ­ných mi­nút do všet­kých sie­tí v SR a EÚ a 100 MB inter­ne­tu v mo­bi­le. Biz­nis Star** má ne­ko­neč­né vo­la­nia non­stop v rám­ci Te­le­ko­mu, neob­me­dze­né SMS a MMS sprá­vy do slo­ven­ských sie­tí, 150 voľ­ných mi­nút do os­tat­ných sie­tí a 500 MB v mo­bi­le. Ce­na za ten­to ba­lík je 29,99 EUR. Biz­nis Star*** v ce­ne 49,99 EUR po­nú­ka neob­me­dze­né ho­vo­ry, SMS a MMS sprá­vy na Slo­ven­sku, 250 voľ­ných mi­nút, kto­ré mô­že­te vy­užiť buď na vo­la­nia do EÚ, prí­pad­ne ako pri­chá­dza­jú­ce roa­min­go­vé ho­vo­ry (zdie­ľa­nie mi­nút v roa­min­gu je na Slo­ven­sku no­vin­ka), a eš­te je tu neob­me­dze­ný inter­net. Ba­lí­ky Biz­nis Star**** a Biz­nis Star***** sa lí­šia v množ­stve, resp. neob­me­dze­nom množ­stve pri­chá­dza­jú­cich roa­min­go­vých ho­vo­rov. Naj­drah­ší ba­lík sto­jí 99,99 EUR me­sač­ne. Pri niž­ších ba­lí­koch je ce­na za mi­nú­tu do všet­kých sie­tí v SR po pre­vo­la­ní 0,12 EUR v prí­pa­de Biz­nis Star* a 0,06 EUR v prí­pa­de Biz­nis Star**.

tabulka12345a.jpg

Prog­ram Biz­nis Star mož­no ďa­lej zlep­šiť dopl­nko­vý­mi ba­líč­ka­mi, a to:

tabulka12345b.jpg

So zdie­ľa­ným inter­ne­tom dru­hé za­ria­de­nie

No­vé pau­šá­ly po­nú­ka­jú na vý­ber až dve za­ria­de­nia, a to mo­bil a tab­let ale­bo mo­bil a no­te­book v prí­pa­de, že si ob­jed­ná­te k pau­šá­lu služ­bu Neob­me­dze­ný mo­bil­ný inter­net so zdie­ľa­ním. Ten je k dis­po­zí­cii v troch ver­ziách 1, 2 a 3 s rôz­nym množ­stvom zdie­ľa­ných dát - 2, 5, resp. 10 GB. Služ­ba nie je kom­bi­no­va­teľ­ná s inou dá­to­vou služ­bou. Po pre­čer­pa­ní dát ste ob­me­dze­ní na rých­losť 64 kbit/s. Neob­me­dze­ný mo­bil­ný inter­net so zdie­ľa­ním (dos­ta­ne­te fy­zic­ky dru­hú SIM kar­tu na dá­ta) je tak za­tiaľ je­di­ná mož­nosť, ako si zvý­šiť do­te­raz max. 2 GB dát na mo­bi­le.

Ce­ny za zdie­ľa­ný inter­net:

tabulka12345c.jpg

Hla­so­vý roa­ming

Ak ste čas­to v za­hra­ni­čí a nech­ce­te sa orien­to­vať pod­ľa re­gu­lo­va­ných cien, mô­že­te si skú­siť ak­ti­vo­vať Biz­nis Star hla­so­vý roa­ming. Pri naj­vyš­šom prog­ra­me je bez­plat­ný, pri niž­ších za po­mer­ne ro­zum­nú ce­nu (Biz­nis Star**** 0,99 EUR, Biz­nis Star*** 1,99 EUR a Biz­nis Star* a ** 2,99 EUR me­sač­ne). Kra­ji­ny sú roz­de­le­né do šty­roch zón a ce­na je roz­diel­na v pr­vej mi­nú­te a od dru­hej mi­nú­ty ho­vo­ru v za­hra­ni­čí. V zó­ne 1 pri niž­ších ba­lí­koch pla­tí­te pr­vú mi­nú­tu 39 cen­tov, po­tom 9 cen­tov, vo vy­šších ba­lí­koch (*** a vy­ššie) 9 cen­tov od pr­vej mi­nú­ty.

Dá­to­vý roa­ming

Biz­nis Star dá­to­vý roa­ming je no­vá po­nu­ka, ako zos­tať on-li­ne aj v za­hra­ni­čí. Za ne­veľ­ký me­sač­ný pop­la­tok (opäť pri naj­väč­šom prog­ra­me bez­plat­ne, Biz­nis Star**** 0,99 EUR me­sač­ne a niž­šie 1,99 EUR me­sač­ne) vás v roa­min­go­vej zó­ne 1 vy­jde do 100 MB pre­ne­se­ných dát na 9,99 EUR, do 250 MB pre­ne­se­ných dát na 19,99 EUR, do 500 MB na 39,99 EUR a do 1000 MB v za­hra­ni­čí na 79,99 EUR me­sač­ne. MB nad rá­mec 1 GB sto­jí 0,019 EUR. Po­nu­ka Tra­vel&Surf zos­tá­va na­ďa­lej v plat­nos­ti. Pr­vých 100 kB pre­no­su sa neúč­tu­je vô­bec, pri pre­siah­nu­tí dá­to­vých úrov­ní (100 MB, 250 MB, 500 MB a 1000 MB) bu­de pou­ží­va­teľ in­for­mo­va­ný SMS sprá­vou.

tabulka12345d.jpg

Ak ne­pot­re­bu­je­te k pau­šá­lu no­vý te­le­fón, zís­ka­te na­vy­še auto­ma­tic­ky bo­nu­so­vú služ­bu Neob­me­dze­né vo­la­nia pod­ľa vy­uží­va­né­ho pau­šá­lu:

- K Biz­nis Star* zís­ka­te Neob­me­dze­né vo­la­nia v sie­ti Te­le­kom

- K Biz­nis Star** zís­ka­te Neob­me­dze­né vo­la­nia do všet­kých sie­tí v SR

- K Biz­nis Star*** zís­ka­te Neob­me­dze­né vo­la­nia do všet­kých sie­tí v EÚ

- K Biz­nis Star**** zís­ka­te Neob­me­dze­né pri­ja­té vo­la­nia v EÚOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter