Skytale šifruje SMS i e-mailové správy a je zadarmo

  Trus­tPort vy­dá­va no­vú ap­li­ká­ciu Sky­ta­le - nás­troj na šif­ro­va­nie taj­ných správ jed­ným klik­nu­tím. Ap­li­ká­cia Sky­ta­le za­bra­ňu­je tre­tím stra­nám čí­tať súk­rom­né sprá­vy. Nik­to iný si nep­re­čí­ta za­šif­ro­va­nú sprá­vu ok­rem prí­jem­cu, kto­rý bu­de spo­loč­ne s od­osie­la­te­ľom poz­nať taj­né hes­lo. Súk­rom­né šif­ro­va­né sprá­vy sú vždy v prie­be­hu dá­to­vé­ho pre­no­su me­dzi dvo­ma in­te­li­gen­tný­mi te­le­fón­mi či po­čí­tač­mi v bez­pe­čí. Do­kon­ca ani pos­ky­to­va­teľ mo­bil­ných slu­žieb, ani inter­ne­to­vý pod­vod­ník si ne­bu­dú schop­ní sprá­vy za­šif­ro­va­né po­mo­cou ap­li­ká­cie Sky­ta­le pre­čí­tať. Hlav­né vlas­tnos­ti ap­li­ká­cie Sky­ta­le:

78f5f8ffa293edabb426f09065873c2a.png

  • Šif­ro­va­nie SMS a texto­vých správ v mai­le
  • Pod­po­ra naj­pou­ží­va­nej­ších mai­lo­vých klien­tov
  • Šif­ro­va­nie až šies­tich SMS na­raz (prib­liž­ne 960 zna­kov SMS)
  • Naj­sil­nej­ší šif­ro­va­cí al­go­rit­mus (256 AES) jed­ným klik­nu­tím
  • Mož­nosť voľ­by za­sie­la­nia šif­ro­va­ných správ via­ce­rým prí­jem­com
  • Za­bez­pe­če­ný dá­to­vý pre­nos

Sky­ta­le je sa­mos­tat­ná freewaro­vá ap­li­ká­cia pre An­droid, iP­ho­ne a OS X.

Zdroj: TS TRUSTPORTOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter