Magio TV Go: televízia na notebooku aj tablete

Te­le­kom od 2. jú­la spus­til be­ta ver­ziu no­vej služ­by Ma­gio TV Go. Bez­plat­ná pi­lot­ná pre­vádz­ka, kto­rú mô­žu vy­užiť re­gis­tro­va­ní zá­kaz­ní­ci služ­by Ma­gio, umož­ňu­je sle­do­vať na via­ce­rých za­ria­de­niach vy­bra­né te­le­víz­ne sta­ni­ce. Te­le­ví­ziu Ma­gio si tak mô­že­te ok­rem obý­vač­ky zob­rať so se­bou do iz­by na des­kto­po­vý po­čí­tač, ale aj na ces­ty na no­te­book, tab­let či mo­bil­ný te­le­fón. Na vy­uží­va­nie služ­by si tre­ba ak­ti­vo­vať ba­lí­ček Ma­gio TV Go pria­mo v služ­be Ma­gio TV (Me­nu > Extra > Viac TV prog­ra­mov), te­le­fo­nic­ky na 0800 123 456 ale­bo na pre­daj­nom mies­te. Po ak­ti­vá­cii mož­no sle­do­vať vy­bra­né TV ka­ná­ly cez fix­ný ale­bo mo­bil­ný inter­net, pri­čom služ­ba fun­gu­je na mo­bil­ných te­le­fó­noch, tab­le­toch ale­bo po­čí­ta­čoch.

Kva­li­ta jed­not­li­vých strea­mov je zá­vis­lá od rých­los­ti inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia a po­hy­bu­je sa od 256 kbit/s pre mo­bil­ný inter­net až po 2,6 Mbit/s pre fix­ný inter­net. Po vy­la­de­ní služ­by pos­tup­ne pri­bud­nú rôz­ne inter­ak­tív­ne fun­kcie. Vy­sie­la­nie sa dá sle­do­vať aj pa­ra­lel­ne na všet­kých re­gis­tro­va­ných za­ria­de­niach (k jed­nej služ­be Ma­gio TV mož­no na­raz pri­dať max. 3 za­ria­de­nia). Na prih­lá­se­nie ďal­šie­ho za­ria­de­nia tre­ba jed­no od­hlá­siť. Zá­kaz­ník sa prih­la­su­je svo­jím úč­tom cez eS­prie­vod­cu na www.ma­gio.tv ale­bo z mo­bil­né­ho inter­ne­tu na m.ma­gio.tv. Na prís­tup z iP­ho­nu a iPa­du je dos­tup­ná na­tív­na ap­li­ká­cia v App Sto­re, ne­chý­ba ani ap­li­ká­cia pre ope­rač­ný sys­tém An­droid v Goog­le Play (An­droid Mar­ket). Fun­kčnosť služ­by na za­ria­de­niach s iným ope­rač­ným sys­té­mom, ako je An­droid ale­bo iOS, nie je ga­ran­to­va­ná.

magiotv-go-1.png

magiotv-go-2.png

magiotv-go-3.pngOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter