ČR: Recesisti rozposielali poslancom falošné SMS správy

sms.jpg Čes­kí pos­lan­ci aj no­vi­ná­ri za­ča­li v uto­rok dos­tá­vať zvláš­tne SMS sprá­vy, pros­tred­níc­tvom kto­rých ich rôz­ni po­li­ti­ci vy­zý­va­li k „mo­rál­nej ob­ro­de kra­ji­ny" a os­pra­vedl­ňo­va­li sa za svo­je preš­ľa­py. Ako sa v stre­du uká­za­lo, za všet­kým stá­la re­ce­sis­tic­ká sku­pi­na Zto­ho­ven, kto­rá sa k fa­loš­ným texto­vým sprá­vam prih­lá­si­la na svo­jej webo­vej strán­ke. Auto­ri chce­li ak­ciou upo­zor­niť na mo­rál­ny úpa­dok v čes­kej po­li­ti­ke pres­ne v ča­se, keď v Pos­la­nec­kej sne­mov­ni vy­stu­po­val so svo­jím pre­ja­vom Da­vid Rath, bý­va­lý haj­tman v sú­čas­nos­ti ob­vi­ne­ný z ko­rup­cie.

Čle­no­via Zto­ho­ven od­os­la­li do­ved­na tak­mer 600 SMS správ, kto­ré pri­tom vy­vo­lá­va­li do­jem, že ich autor­mi sú sa­mi čes­kí po­li­ti­ci. Tie­ňo­vý mi­nis­ter Ko­mu­nis­tic­kej stra­ny Čiech a Mo­ra­vy (KSČM) Jiří Do­lej­ší nap­rík­lad „dos­tal" sprá­vu od šé­fa re­zor­tu fi­nan­cií Mi­ros­la­va Ka­lous­ka. „Ne­mô­žem už ďa­lej zná­šať vzá­jom­nú zlo­bu. Od­pusť mi," uvá­dza­lo sa v jej texte. Sku­pi­na na od­os­la­nie fa­loš­ných správ prav­de­po­dob­ne vy­uži­la za­hra­nič­nú SMS brá­nu, kto­rá tým­to spô­so­bom umož­ňu­je „ok­la­ma­nie" prí­jem­cu.

Zos­ku­pe­nie Zto­ho­ven na se­ba v mi­nu­los­ti upo­zor­ni­lo si­mu­lo­va­ným vý­bu­chom ató­mo­vej bom­by v ži­vom vy­sie­la­ní Čes­kej te­le­ví­zie. Jej člen, vý­tvar­ník Ro­man Týc, ta­kis­to poup­ra­vo­val via­ce­ré praž­ské se­ma­fo­ry, a keď­že od­mie­tol za­pla­tiť po­ku­tu, za svoj čin pu­to­val aj do vä­ze­nia.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter