Regulácia prepojovacích poplatkov vyvoláva rôzne reakcie

eur.jpg Lo­kál­ni pos­ky­to­va­te­lia inter­ne­tu pod­po­ru­jú re­gu­lá­ciu pre­po­jo­va­cích pop­lat­kov, keď­že vďa­ka nej sa im zni­žu­jú nák­la­dy na pos­ky­to­va­nie hla­so­vých slu­žieb. Ako v stre­du uvie­dol Fi­lip Križ­ko zo spo­loč­nos­ti Ra­dio­Lan, kto­rá je za­kla­da­jú­cim čle­nom Aso­ciá­cie lo­kál­nych pos­ky­to­va­te­ľov inter­ne­tu, mies­tni ope­rá­to­ri sú v pod­sta­te čis­tý­mi plat­ca­mi pre­po­jo­va­cích pop­lat­kov, le­bo ich zá­kaz­ní­ci vo­la­jú v dr­vi­vej väč­ši­ne zá­kaz­ní­kom spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom (ST). „ST úč­tu­je lo­kál­nym ope­rá­to­rom pre­po­jo­va­cí pop­la­tok, kto­rý je vstup­ným nák­la­dom za ta­ký­to ho­vor," kon­šta­tu­je Križ­ko. Re­gu­lá­cia pre­po­jo­va­cích pop­lat­kov pre­to pod­ľa je­ho ná­zo­ru zni­žu­je nák­la­dy lo­kál­nych ope­rá­to­rov, čo im umož­ňu­je kon­ku­ro­vať veľ­kým pos­ky­to­va­te­ľom hla­so­vých slu­žieb pros­tred­níc­tvom pev­ných sie­tí.

Re­gu­lá­ciu pre­po­jo­va­cích pop­lat­kov ob­ha­ju­je Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad (TÚ) SR, keď­že pod­ľa slov ho­vor­cu Ro­ma­na Vav­ra vy­tvá­ra pod­mien­ky na zvy­šo­va­nie kon­ku­ren­cie me­dzi ope­rá­tor­mi, zni­žo­va­nie cien a roz­ši­ro­va­nie po­nu­ky pre pou­ží­va­te­ľov slu­žieb. „Bez zni­žo­va­nia pre­po­jo­va­cích pop­lat­kov by men­ší ope­rá­to­ri ne­moh­li zni­žo­vať ce­ny pre pou­ží­va­te­ľov slu­žieb, dl­ho­do­bo kon­ku­ro­vať väč­ším ope­rá­to­rom a zvy­šo­vať svoj po­diel na tr­hu," uvie­dol Vav­ro. Pri­po­mí­na pri­tom, že prá­ve v sie­ti spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom kon­čí väč­ši­na ho­vo­rov, keď­že spo­me­dzi všet­kých pou­ží­va­te­ľov pev­ných li­niek vy­uží­va služ­by ST tak­mer 83 %. De­sať al­ter­na­tív­nych ope­rá­to­rov ma­lo ku kon­cu vla­ňaj­ška spo­lu po­diel 16 % a služ­by 36 lo­kál­nych ope­rá­to­rov vy­uží­va­lo vla­ni len 0,75 % pou­ží­va­te­ľov pev­ných li­niek. „Al­ter­na­tív­nym a lo­kál­nym ope­rá­to­rom sa zní­že­ním pre­po­jo­va­cích pop­lat­kov zni­žu­jú ich nák­la­dy a vy­tvá­ra­jú pod­mien­ky na vy­tvo­re­nie dos­tup­nej­ších a at­rak­tív­nej­ších slu­žieb pre kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov," do­dal Vav­ro.

Zni­žo­va­nie pre­po­jo­va­cích pop­lat­kov je sí­ce pod­ľa ho­vor­cu spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom An­dre­ja Gar­gu­lá­ka ce­loeuróp­sky trend, otáz­na je však mie­ra tej­to re­gu­lá­cie. „Ot­vá­ra sa to­tiž otáz­ka ra­cio­nál­nej mie­ry ich pok­le­su a ko­neč­nej úrov­ne tak, aby bo­li za­cho­va­né mož­nos­ti in­ves­tí­cií do ďal­šie­ho roz­vo­ja sie­tí a slu­žieb," uvie­dol Gar­gu­lák. Ak­tuál­ne roz­hod­nu­tie TÚ, kto­rým zní­žil maximál­nu vý­šku pre­po­jo­va­cích pop­lat­kov v pev­nej sie­ti, sa pod­ľa ne­ho dot­kne spo­loč­nos­ti ST ne­ga­tív­ne, keď­že väč­ši­na vo­la­ní v pev­nej sie­ti je ukon­čo­va­ných prá­ve u nich.

Re­gu­lá­cia v pri­veľ­kom roz­sa­hu sa ne­poz­dá­va ge­ne­rál­ne­mu ria­di­te­ľo­vi Oran­ge Slo­ven­sko Pav­lo­vi Lan­ča­ri­čo­vi, pod­ľa kto­ré­ho mô­že viesť k pok­le­su príj­mov ope­rá­to­rov a nás­led­ne k za­br­zde­niu in­ves­tí­cií. „Čím je me­nej príj­mov, tak mô­že byť me­nej aj vý­dav­kov. Ob­vyk­le to to­tiž má vplyv a bu­de to mať vplyv či už na in­ves­tí­cie, či na do­tá­cie te­le­fó­nov, či na mno­hé iné ďal­šie ve­ci," kon­šta­to­val Lan­ča­rič. Pod­ľa ne­ho re­gu­lá­cia nev­plý­va auto­ma­tic­ky na zme­nu kon­co­vých cien. „Keď čí­tam v no­vi­nách, že re­gu­lá­ciou sa pria­mo do­sa­hu­je zní­že­nie cien, tak aj ten no­žík, čo ne­mám, sa mi ot­vá­ra, le­bo to nie je prav­da," do­dal.

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad SR zní­žil maximál­nu vý­šku pre­po­jo­va­cích pop­lat­kov v pev­nej sie­ti, kto­ré si me­dzi se­bou úč­tu­jú ope­rá­to­ri za kaž­dý ukon­če­ný ho­vor v ich pev­nej sie­ti, od za­čiat­ku mar­ca toh­to ro­ka. Ce­na za služ­bu ukon­čo­va­nia vo­la­nia pri pre­po­je­ní na mies­tnej úrov­ni kles­la na 0,0050 eura za mi­nú­tu a cez je­den tran­zit na 0,0072 eura za mi­nú­tu. Do­te­raj­šie ne­re­gu­lo­va­né ce­ny bo­li na úrov­ni 0,0077 eura za mi­nú­tu resp. 0,0115 eura za mi­nú­tu. TÚ pri­tom od ro­ku 2009 zní­žil pre­po­jo­va­cie pop­lat­ky aj v mo­bil­nej sie­te, už trik­rát. Op­ro­ti ne­re­gu­lo­va­ným ce­nám sú tie te­raj­šie niž­šie o 44,2 %, res­pek­tí­ve o 46,5 %.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter