Písanie SMS s diakritikou je drahšie

sms_pisanie.jpg Ak ma­ji­te­lia mo­bil­ných te­le­fó­nov pí­šu SMS sprá­vu s di­ak­ri­ti­kou ale­bo po­mo­cou pre­dik­tív­ne­ho pí­sa­nia textu T9, za služ­bu za­pla­tia viac. Agen­tú­re SI­TA to potvr­di­li zá­stup­co­via mo­bil­ných ope­rá­to­rov. Pod­ľa šéf­re­dak­to­ra ča­so­pi­su PC Re­vue On­dre­ja Mac­ka zá­klad­né zna­ky za­be­ra­jú štan­dard­ný pries­tor sprá­vy. Ak sa pou­ží­va­jú zna­ky s di­ak­ri­ti­kou, za­be­rá znak dvoj­ná­sob­ný pries­tor a maximál­na dĺžka SMS je 70 zna­kov. To is­té pla­tí pri pou­ží­va­ní pre­dik­tív­ne­ho pí­sa­nia textu T9. Pod­ľa Mac­ka sa pre­to pri pí­sa­ní SMS správ neod­po­rú­ča pou­ží­vať di­ak­ri­ti­ku. Niek­to­ré mo­bil­né te­le­fó­ny ani ne­mu­sia tie­to zna­ky správ­ne zob­ra­ziť.

Po­rad­ca kor­po­rát­nej ko­mu­ni­ká­cie spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom Mi­chal Ko­rec pre SI­TA uvie­dol, že ide o zá­le­ži­tosť sie­tí. Zob­ra­zo­va­nie poč­tu zna­kov pri pí­sa­ní ale­bo for­mu od­osie­la­nia správ, te­da to, či sa pí­šu s di­ak­ri­ti­kou, pre­dik­tív­nym pí­sa­ním ale­bo bez ne­ho, ob­sa­hu­jú nas­ta­ve­nia te­le­fó­nov. Spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom in­for­mu­je svo­jich zá­kaz­ní­kov o zní­že­nom poč­te zna­kov v cen­ní­ku slu­žieb. „Dĺžka jed­nej SMS sprá­vy je maximál­ne 160 zna­kov. Pí­sa­nie SMS správ s di­ak­ri­ti­kou ale­bo T9 spô­so­bu­je zme­nu kó­do­va­nia SMS sprá­vy. V ta­kom­to prí­pa­de je po­čet zna­kov pre spop­lat­ne­nie jed­nej SMS zní­že­ný na 70 zna­kov," uvá­dza sa v cen­ní­ku. Ivi­ca Hri­co­vá zo spo­loč­nos­ti Oran­ge sa vy­jad­ri­la, že pri pou­ží­va­ní di­ak­ri­ti­ky v sprá­ve je skrá­te­nie sprá­vy štan­dar­dnou vlas­tnos­ťou SMS ako tech­nic­ké­ho pro­to­ko­lu.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter