Poznáme ceny iPhone 4S v Telekome

Te­le­kom dnes ofi­ciál­ne ozná­mil svo­je por­tfó­lio do­to­va­ných mo­bil­ných te­le­fó­nov pre via­noč­né ob­do­bie vrá­ta­ne iP­ho­ne 4S. Od 28.10. bu­de dos­tup­ná 16 GB ver­zia v čier­nej a bie­lej far­be, v prie­be­hu nie­koľ­kých dní bu­de dos­tup­ná 64 GB ver­zia, ale 32 GB ver­zia za­tiaľ dos­tup­ná ne­bu­de. Pri­ná­ša­me vám tak­tiež preh­ľad cien no­vých iP­ho­nov. Na­priek to­mu, že iP­ho­ne 4S nep­ri­nie­sol ta­ké vy­lep­še­nia, ako sa od ne­ho oča­ká­va­lo, má Te­le­kom na skla­de viac ku­sov, ako pri nas­klad­ne­ní iP­ho­ne 4. Tzn. s do­dáv­ka­mi by prob­lém ani po­čas via­noč­né­ho ob­do­bia byť ne­mal. Na 64 GB ver­ziu sa ak­tuál­ne ča­ká na do­dáv­ku.

In­for­má­cie o os­tat­ných te­le­fó­noch v po­nu­ke náj­de­te pod ta­buľ­ka­mi cien iP­ho­ne 4S.

Ce­ny iP­ho­ne 4S pre iTa­riff

Mo­del / ce­na iTa­riff 150 iTa­riff 300 iTa­riff 600
iP­ho­ne 4S 16 GB 329 Eur 179 Eur 29 Eur
iP­ho­ne 4S 64 GB 499 Eur 379 Eur 229 Eur


Pod­ľa se­ba a re­zi­den­čné prog­ra­my

Mo­del / ce­na Pod­ľa se­ba 1, 20Viac Re­lax 60, 250SMS, 55Viac Pod­ľa se­ba 3, Re­lax 100, 100Viac Pod­ľa se­ba 5, Re­lax 200, 200Viac Pod­ľa se­ba 7 400Viac, 1000Viac
iP­ho­ne 4S 16 GB 589 Eur 489 Eur 419 Eur 329 Eur 279 Eur 179 Eur
iP­ho­ne 4S 64 GB 799 Eur 699 Eur 599 Eur 499 Eur 459 Eur 379 Eur


Biz­nis prog­ra­my

Mo­del / ce­na Pod­ni­ka­teľ 90 Pod­ni­ka­teľ 150 Pod­ni­ka­teľ 300 Pod­ni­ka­teľ 600 a 1200
iP­ho­ne 4S 16 GB 419 Eur 329 Eur 179 Eur 99 Eur
iP­ho­ne 4S 64 GB 599 Eur 499 Eur 379 Eur 259 Eur


Pl­ná ce­na

Mo­del Pl­ná ce­na
iP­ho­ne 4S 16 GB 609 Eur
iP­ho­ne 4S 64 GB 829 Eur


Te­le­kom bu­de mať vo via­noč­nej po­nu­ke spo­lu 100 rôz­nych te­le­fó­nov (vrá­ta­ne nie­koľ­kých fa­reb­ných kom­bi­ná­cií). Nas­klad­ne­ných by ma­lo byť nie­koľ­ko sto­ti­síc te­le­fó­nov. Ak v ob­cho­de vo va­šom oko­lí nie je va­mi po­ža­do­va­ný te­le­fón, Te­le­kom vám ho do­ru­čí ku­rié­rom prie­mer­ne do dvoch pra­cov­ných dní. Me­dzi naj­väč­šie hi­ty tých­to Via­noc bu­de ur­či­te pat­riť: No­kia 500, No­kia C2-02, Sam­sung S5360Y, HTC Wil­dfi­re S, So­ny Eric­sson X8. Ak­tuál­ne tri naj­pre­dá­va­nej­šie te­le­fó­ny sú No­kia C2-01 a No­kia C5-03, So­ny Eric­sson Yen­do.

Me­dzi smar­tphon­mi vý­raz­ne pos­led­nú do­bu v pre­da­ji na­rás­tol HTC. Za­ují­ma­vos­ťou v po­nu­ke je So­ny Eric­sson Xpe­ria Ac­ti­ve – vo­do­tes­ný te­le­fón s An­droi­dom a So­ny Eric­sson Xpe­ria Play s cer­ti­fi­ko­va­ný­mi mo­bil­ný­mi ver­zia­mi hier PlayS­ta­tion. U LG mô­že za­ujať mo­del P690, čo je smar­tpho­ne za 1 Eur v ak­cio­vej po­nu­ke s Wi-Fi a GPS. Bu­dú­ci rok sa ur­či­te ne­vyh­ne­me čín­skym vý­rob­com (Huawei, ZTE), kto­ré vďa­ka ob­je­mu vý­ro­by do­ká­žu vy­ro­biť uži­toč­ný smar­tpho­ne za níz­ku ce­nu. Jed­ným z ak­tuál­nych pre­daj­ných hi­tov je Dis­ney ko­lek­cia te­le­fó­nov pre de­ti, kde v ce­ne 19,99 Eur dos­tá­va di­eťa te­le­fón, SIM kar­tu s kre­di­tom 10 Eur a det­skú ochra­nu. Viac in­fo tu: http://www.te­le­kom.sk/dis­ney/. Te­le­kom po­nú­ka na 14 dní zdar­ma na­vi­gá­ciu Sy­gic, inak ju po­nú­ka za 1,39 Eur za me­siac.

In­for­má­cie k na­vi­gá­cii náj­de­te na http://www.te­le­kom.sk/na­vi­ga­cia. Kom­plet­nú ak­tuál­nu ak­cio­vú po­nu­ku ope­rá­to­ra náj­de­te na http://www.te­le­kom.sk/osob­ne/te­le­fo­no­va­nie/mo­bil­ne-te­le­fo­ny/. Mier­nym skla­ma­ním je sla­bá po­nu­ka tab­le­tov, ak­tuál­ne Te­le­kom po­nú­ka iba Sam­sung Ga­laxy Tab 10.1 s mož­nos­ťou kú­py vý­luč­ne dá­to­vej SIM kar­ty.

iPhone4S-Predajna.jpg

Pr­vý deň pre­da­ja iP­ho­ne 4S v Mní­cho­ve. Fo­te­né 14. ok­tób­ra 2011 o 20:10 hod.

iPhone4S-Predajna2.jpg

Naj­dô­le­ži­tej­ší poz­na­tok ku­pu­jú­cich – iP­ho­ne 4S vy­ze­rá úpl­ne rov­na­ko ako iP­ho­ne 4. Vnút­ro je však iné

iPhone4S-TestyTelefonu.jpg

Z fun­kcií sa naj­viac za­ují­ma­li o Si­ri

iPhone4S-TestyTelefonu3.jpg

A za­ují­ma­vý je aj vy­lep­še­ný fo­toa­pa­rát

iPhone4S-Vypredane.jpg

14. ok­tób­ra o 20:30 vi­sel v pre­daj­ni App­le v Mní­cho­ve ten­to oznam – viac te­le­fó­nov už ne­má­me. Ako to bu­de na Slo­ven­sku?Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter