Tipovacia súťaž: Koľko zákazníkov má Tesco Mobile?

tesco_mobile.jpg Tes­co pô­so­bí na na­šom tr­hu od ro­ku 1996, pre­vádz­ku­je 5 ob­chod­ných do­mov, 16 expre­sov či 50 hyper­mar­ke­tov a za­mes­tná­va vy­še 9000 ľu­dí. Do feb­ruára 2012 plá­nu­je ot­vo­riť 25 no­vých ob­cho­dov. Ver­nost­ný prog­ram Club­card vy­uží­va 1,15 mi­lió­na zá­kaz­ní­kov. Ok­rem pot­ra­vi­no­vé­ho a ne­pot­ra­vi­no­vé­ho to­va­ru po­nú­ka­jú fi­nan­čné, ale aj mo­bil­né služ­by pod znač­kou Tes­co Mo­bi­le. Tes­co Mo­bi­le je kon­cept, kto­rý má vo Veľ­kej Bri­tá­nii a Írsku veľ­ký ús­pech. Na na­šom tr­hu je Tes­co Mo­bi­le od 1. jú­na a ne­dáv­no pri­šiel s kam­pa­ňou Ce­no­vá re­vo­lú­cia - po­nú­ka vo­la­nia v rám­ci svo­jej sie­te za 1 cent za mi­nú­tu. Dnes mal Tes­co Mo­bi­le tla­čo­vú kon­fe­ren­ciu, na kto­rej sme sa doz­ve­de­li iba to, že za­čiat­kom no­vem­bra pred­sta­ví svo­ju via­noč­nú po­nu­ku. Na otáz­ku, koľ­ko má Tes­co Mo­bi­le ak­tuál­ne zá­kaz­ní­kov, sme sa ne­doč­ka­li od­po­ve­de. Pre­to sme sa roz­hod­li, že ju zis­tí­me ti­po­va­cou sú­ťa­žou.

Otáz­ka te­da znie: Čo si mys­lí­te, koľ­ko zá­kaz­ní­kov bu­de mať Tes­co Mo­bi­le v deň zve­rej­ne­nia toh­to úda­ja?

Po­môc­ka č. 1: Ma­lo by sa tak stať za­čiat­kom no­vem­bra pri oh­lá­se­ní via­noč­nej po­nu­ky.
Po­môc­ka č. 2: Ma­lo by ísť rá­do­vo o de­sať­ti­sí­ce zá­kaz­ní­kov.
Po­môc­ka č. 3: Pri­ná­ša­me vám ti­py vy­bra­ných čle­nov no­vi­nár­skej ob­ce:

- On­drej Mac­ko, šéf­re­dak­tor PC RE­VUE: 15 000
- Jo­zef Or­go­náš, zá­stup­ca šéf­re­dak­to­ra PC RE­VUE: 40 000
- Xénia Ry­bá­ko­vá, mar­ke­tin­go­vá ria­di­teľ­ka PC RE­VUE: 25 000
- Vla­dis­lav Dok­tor, ve­dú­ci re­dak­tor Fir­my & Fi­nan­cie den­ní­ka Hos­po­dár­ske no­vi­ny: 33 000
- Ro­man Ca­lík, šéf­re­dak­tor ča­so­pi­su Tech­box: 20 000

Hrá­me o SIM kar­tu Tes­co Mo­bi­le s pred­pla­te­ným kre­di­tom 0,50 EUR a k to­mu do­bí­ja­cie ku­pó­ny vo vý­ške 15 EUR. Ti­pu­jú­ci, kto­rý bu­de naj­bliž­šie k reál­ne­mu čís­lu oh­lá­se­né­mu na naj­bliž­šej tla­čo­vej kon­fe­ren­cii Tes­co Mo­bi­le, zís­ka­va pred­met­nú SIM kar­tu. Svo­je ti­py po­sie­laj­te na ad­re­su su­taz@pcre­vue.sk s pred­me­tom sprá­vy TES­CO a spo­lu s kon­tak­tný­mi údaj­mi do 23. 10. 2011.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter