Posielajte správy zdarma s WhatsApp Messenger!

SMSzdarma01.jpg Mno­hí z nás vy­uží­va­jú sprá­vy SMS ako for­mu ko­mu­ni­ká­cie kaž­dý deň. U ope­rá­to­rov náj­de­me do­kon­ca pau­šá­ly, kto­ré sú za­me­ra­né čis­to na SMS sprá­vy. Čo však, ak exis­tu­je ap­li­ká­cia, cez kto­rú mô­že­te za­dar­mo po­sie­lať SMS sprá­vy, ob­ráz­ky, vi­deá, audio či poz­nám­ky?! Áno, je to tak. Ap­li­ká­cia What­sApp Mes­sen­ger je ap­li­ká­ciou, kto­rá po­mo­cou va­šich mo­bil­ných dát 3G/ED­GE či po­mo­cou Wi-Fi (po­kiaľ je dos­tup­ná) po­sie­la všet­ky dru­hy dát vy­ššie vy­me­no­va­né úpl­ne za­dar­mo na za­ria­de­nia, kto­ré ma­jú ta­kis­to nain­šta­lo­va­nú tú­to ap­li­ká­ciu. Keď­že je ap­li­ká­cia dos­tup­ná pre An­droid, iOS, Blac­kBerry aj No­kie, je viac než jed­no­du­ché, aby ste si ju nain­šta­lo­va­li a tak vy­uží­va­li služ­by bez­plat­ných správ! Te­da as­poň rok. Po ro­ku pou­ží­va­nia je nut­né za­pla­tiť roč­ný pop­la­tok, kto­rý je však na úrov­ni úbo­hých 2 USD (cca 1,50 €).

1.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg 5.jpg 6.jpg

Ok­rem to­ho, že mô­že­te po­sie­lať SMS sprá­vy, ob­ráz­ky, vi­deá, audio, poz­nám­ky či do­kon­ca aj kon­tak­ty, mô­že­te vy­uží­vaj aj sku­pi­no­vé kon­ver­zá­cie. A nie len na Slo­ven­sku. Me­dzi­ná­rod­ne. Či ste v USA, Čí­ne či Aus­trá­lii, sta­čí, aby ste ma­li nain­šta­lo­va­ný What­sApp Mes­sen­ger a sprá­vy si bu­de­te po­sie­lať za­dar­mo! Za­bud­ni­te na pou­ží­va­teľ­ské me­ná či hes­lá. Tá­to ap­li­ká­cia pra­cu­je s va­šim te­le­fón­nym čís­lom, ku kto­ré­mu je pri­de­le­ný účet služ­by What­sApp, tak­že si ne­mu­sí­te nič pa­mä­tať. Je­di­né, čo mu­sí­te spra­viť je nain­šta­lo­vať a ot­vo­riť si tú­to ap­li­ká­ciu. Žiad­ne pri­dá­va­nie si kon­tak­tov. Ap­li­ká­cia pra­cu­je s va­šim te­le­fón­nym zoz­na­mom a ľu­dia, kto­rí ma­jú nain­šta­lo­va­nú ap­li­ká­ciu What­sApp sa na­chá­dza­jú na sa­mom vr­cho­le to­ho­to zoz­na­mu pod ikon­kou Va­še sprá­vy dos­ta­ne­te aj ak vy­pne­te váš mo­bil na noc. Sprá­vy sa to­tiž­to ulo­žia of­fli­ne a ako­náh­le te­le­fón za­pne­te, sprá­va sa vám do­ru­čí. Ok­rem to­ho ap­li­ká­cia po­nú­ka aj vlas­tnú ta­pe­tu na va­še za­ria­de­nie, Lan­dsca­pe mód, his­tó­riu kon­ver­zá­cií, zdie­ľa­nie po­lo­hy, vlas­tnú zvuč­ku pri pri­ja­tej sprá­ve, vý­me­nu kon­tak­tov a mno­ho ďal­ších uži­toč­ných fun­kcií.

Za skúš­ku nič ne­dá­te, tak šťa­huj­te a skú­šaj­te tú­to bez­plat­nú ap­li­ká­ciu a po­deľ­te sa s na­mi o váš ná­zor na ňu. Na An­droid Mar­ke­te dos­ta­la tá­to ap­li­ká­cia už viac ako 180,000-krát maximál­ne hod­no­te­nie 5-ti­mi hviez­dič­ka­mi a stia­hlo si ju viac ako 10,000,000 An­droid pou­ží­va­te­ľov, čo is­te ne­bu­de ná­ho­da!

Rek­la­ma:

Video:


Od­ka­zy na stiah­nu­tie:

chartSMS.jpg
An­droid Mar­ket

AppBrain

4,2 Mb

An­droid 2.1 a vy­šší

v2.6.6459

Za­dar­mo

Autor je re­dak­tor por­tá­lu Mo­jAn­droid.sk

Zdroj: MojAndroid.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter