O2 rozbieha šialenú akciu a rozdáva stovky smartfónov!

Untitled-1.jpg Ra­di sur­fu­je­te, sle­du­je­te na so­ciál­nych sie­ťach čo ro­bia Va­ši pria­te­lia ale­bo len tak po­čú­va­te hud­bu? Ak ste čas­to na ces­tách a bez po­čí­ta­ča ne­má­te ako rie­šiť svo­je on-li­ne ak­ti­vi­ty, je tu je­di­neč­ná šan­ca ako to zme­niť. Sta­čí sa za­po­jiť do sú­ťa­že „Vy­štar­tuj aj ty za svo­jím smar­tfó­nom" a mô­že­te vy­hrať te­le­fón od O2, s kto­rým si svo­jich ka­ma­rá­tov a ko­níč­ky zo­be­rie­te vša­de so se­bou. Prip­rav­te sa te­da, 24. augus­ta štar­tu­je­me veľ­kú O2 smar­tfón má­niu!

Nez­bláz­ni­li sme sa. Nao­zaj chce­me roz­dať stov­ky smar­tfó­nov na­šim fa­nú­ši­kom a zá­ro­veň im uká­zať, že inter­net v mo­bi­le je tu pre nich. Nie­len ako prak­tic­ká pra­cov­ná po­môc­ka, ale aj ako ne­ko­neč­ný zdroj zá­ba­vy. Za­po­jiť sa do sú­ťa­že o smar­tfó­ny mô­žu všet­ci, nie­len na­ši zá­kaz­ní­ci, sta­čí sa stať fa­nú­šik­mi O2 na Fa­ce­boo­ku a zís­ka­vať in­dí­cie, kto­ré Vám na­po­ve­dia, ke­dy a kde bu­de­me te­le­fó­ny roz­dá­vať," uvie­dol Re­né Pa­rák, ria­di­teľ ko­mu­ni­ká­cie spo­loč­nos­ti Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia.

Vy­štar­tuj aj ty za svo­jím smar­tfó­nom
Pra­vid­lá hry a roz­dá­va­nia te­le­fó­nov sú veľ­mi jed­no­du­ché. Sta­čí sa stať fa­nú­ši­kom O2 SK fan­pa­ge na Fa­ce­boo­ku, za­re­gis­tro­vať sa do ap­li­ká­cie pre hru, spl­niť všet­ky úlo­hy a prísť me­dzi pr­vý­mi pred O2 Pre­daj­ňu v mes­te, kto­ré sú­ťa­žia­cim ozná­mi­me. Smar­tfó­ny sa bu­dú roz­dá­vať pr­vým sú­ťa­žia­cim, kto­rí da­né mies­to náj­du a bu­dú mať spl­ne­né všet­ky pod­mien­ky hry. Pre­to hneď po zís­ka­ní in­for­má­cií o mies­te a ča­se ne­vá­haj­te a buď­te tam me­dzi pr­vý­mi!

Pri re­gis­trá­cii do sú­ťa­že za­dá­va­te aj kraj, za kto­rý chce­te sú­ťa­žiť. Čím viac sú­ťa­žia­cich z da­né­ho kra­ja bu­de do sú­ťa­že prih­lá­se­ných, tým viac te­le­fó­nov v ňom roz­dá­me. Pod­rob­né pra­vid­lá a inštruk­cie „chec­kuj­te" na fan strán­ke O2 SK na Fa­ce­boo­ku.

O čo sú­ťa­ží­me?
Po ukon­če­ní hry od­ov­zdá­me vý­her­com 500 skve­lých smar­tfó­nov HUAWEI U8650 SO­NIC s veľ­kým do­ty­ko­vým dis­ple­jom a 3,2 MPx fo­toa­pa­rá­tom. K su­per smar­tfó­nu zís­ka­jú na­vy­še od nás aj SIM kar­tu s ba­líč­kom Inter­net do mo­bi­lu na je­den me­siac za­dar­mo.

Zdroj: O2Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter