FUNFÓN rozdáva dvojnásobný kredit pri prvom dobití

funfon.JPG Fun­Fón pri­ná­ša ďal­ší let­ný bo­nus, kto­rý prí­jem­ne os­vie­ži. Fun­Fó­nis­tom dá­va auto­ma­tic­ky pri pr­vom do­bi­tí svo­jej kar­ty až dvoj­ná­sob­ný kre­dit. Ten­to su­per be­ne­fit nú­ka všet­kým ma­ji­te­ľom pred­pla­te­ných Fun­Fón ka­riet pri pr­vom do­bi­tí od ak­ti­vá­cie SIM­ky od­te­raz až do 31. ok­tób­ra.

Všet­ci ma­ji­te­lia pred­pla­te­nej kar­ty Fun­Fó­nu, kto­rí si až do 31. ok­tób­ra 2011 do­bi­jú kre­dit pr­výk­rát od ak­ti­vá­cie kar­ty, zís­ka­jú dvoj­ná­so­bok kre­di­tu. Je pri tom iba na nich, o akú su­mu sa roz­hod­nú svoj kre­dit do­biť. Fun­Fón im poš­le rov­na­kú su­mu kre­di­tu ako bo­nus, a to až do vý­šky 150 €.

Ná­rok na ten­to mi­mo­riad­ny be­ne­fit ma­jú všet­ci no­ví aj exis­tu­jú­ci Fun­Fó­nis­ti, ak si svo­ju kar­tu pred tým eš­te ne­do­bí­ja­li, rov­na­ko aj tí uží­va­te­lia, kto­rí sa roz­hod­nú prejsť zo sta­ré­ho pro­fi­lu na svo­jej SIM­ke na no­vý pro­fil Fun­Fón plus umož­ňu­jú­ci neob­me­dze­né, bez­plat­né vo­la­nia na tri čís­la Fun­Fó­nu po­čas troch ro­kov. Dvoj­ná­sob­ný kre­dit zís­ka­jú Fun­Fó­nis­ti cez všet­ky dos­tup­né spô­so­by do­bi­tia s vý­nim­kou stie­ra­teľ­ných ka­riet.

Fun­Fó­nis­ti sa mô­žu to­to le­to dos­tať k prak­tic­ké­mu ba­líč­ku šty­roch SIM ka­riet pre se­ba a svo­jich troch ka­ma­rá­tov ho­ci aj úpl­ne za­dar­mo. Sta­čí, ak nav­ští­via Fun­Fón stan na niek­to­rom z hu­dob­ných fes­ti­va­lov Fun rá­dio Do­ho­da ale­bo Oran­ge JOJ Mu­sic Sum­mer.

Uše­tria tým tak­mer 10 eur za ná­kup SIM ka­riet a okam­ži­te mô­žu vo­lať úpl­ne neob­me­dze­ne a za­dar­mo, a to až ce­lé tri ro­ky na tri Fun­Fón čís­la. Mla­dí si mô­žu s Fun­Fó­nom aj na­ďa­lej uží­vať ko­pec zá­ba­vy vďa­ka let­ným sú­ťa­žiam. Hrať mô­žu o kom­plet­nú zme­nu svoj­ho imi­džu na niek­to­rom z naj­väč­ších let­ných žú­rov Fun rá­dio Do­ho­da a šťas­tie skú­šať mô­žu aj v práz­dni­no­vej SMS hre o 50 štý­lo­vých mo­bi­lov.

Zdroj: FunFónOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter