Každý druhý predaný mobil na Slovensku je smartfón

smartphone.jpg Smar­tfó­ny sú u Slo­vá­kov čo­raz ob­ľú­be­nej­šie. Ako vy­plý­va z in­for­má­cií dvoch naj­väč­ších mo­bil­ných ope­rá­to­rov Oran­ge Slo­ven­sko a T-Mo­bi­le (Slo­vak Te­le­kom), tak­mer kaž­dé dru­hé u nich pre­da­né mo­bil­né za­ria­de­nie je prá­ve smar­tfón. Oran­ge v pr­vom polro­ku 2011 pre­dal do­ved­na viac ako 280-ti­síc mo­bil­ných za­ria­de­ní, z kto­rých tak­mer po­lo­vi­cu tvo­ri­li prá­ve in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny. V jú­ni ma­li pri­tom smar­tfó­ny v Oran­gei viac ako 51-per­cent­ný po­diel na cel­ko­vom pre­da­ji mo­bil­ných za­ria­de­ní. Po­dob­ne je na tom aj T-Mo­bi­le, kde je pod­ľa ho­vor­cu An­dre­ja Gar­gu­lá­ka v sú­čas­nos­ti tak­mer kaž­dý dru­hý pre­da­ný te­le­fón smar­tfón. „Vo vy­bra­ných me­sia­coch do­kon­ca prek­ra­ču­jú hra­ni­cu 50 % na cel­ko­vom pre­da­ji," uvie­dol Gar­gu­lák. Mo­bil­ný ope­rá­tor O2 spo­loč­nos­ti Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia úda­je ne­pos­ky­tol.

Naj­pre­dá­va­nej­ším ope­rač­ným sys­té­mom v smar­tfó­noch je u obid­voch mo­bil­ných ope­rá­to­rov An­droid od spo­loč­nos­ti Goog­le. V rám­ci zna­čiek ve­die v T-Mo­bi­le So­ny Eric­sson, za kto­rým je v tes­nom zá­ve­se No­kia. Naj­pre­dá­va­nej­ším mo­de­lom je v T-Mo­bi­le smar­tfón So­ny Eric­sson Xpe­ria X8. V Oran­gei je naj­ob­ľú­be­nej­šou znač­kou smar­tfó­nov fín­ska No­kia, kto­rá má tak­mer po­lo­vič­ný po­diel na ich pre­da­ji. S roz­ší­re­ním smar­tfó­nov sa zvy­šu­je aj dá­to­vá pre­vádz­ka. V sú­čas­nos­ti pod­ľa Oran­geu je­ho zá­kaz­ní­ci me­sač­ne pre­sur­fu­jú 17-ti­síc gi­ga­baj­tov, T-Mo­bi­le údaj nez­ve­rej­nil.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter