FUNFÓNISTI si na letných festivaloch užijú množstvo zábavy

funfon.JPG Šty­ri SIM kar­ty v jed­nom ba­le­ní mô­žu to­to le­to zís­kať všet­ci náv­štev­ní­ci fes­ti­va­lov ho­ci aj úpl­ne za­dar­mo. Sta­čí, ak nav­ští­via Fun­Fón stan na niek­to­rom z hu­dob­ných fes­ti­va­lov Fun rá­dio Do­ho­da ale­bo Oran­ge JOJ Mu­sic Sum­mer. Uše­tria tým tak­mer 10 eur za ná­kup SIM ka­riet a okam­ži­te mô­žu vo­lať úpl­ne neob­me­dze­ne a za­dar­mo, a to až ce­lé tri ro­ky na tri Fun­Fón čís­la. To však nie je všet­ko – s Fun­Fó­nom si uži­jú ko­pec zá­ba­vy aj vďa­ka let­ným sú­ťa­žiam. Hrať mô­žu o kom­plet­nú zme­nu svoj­ho imi­džu aj o 50 štý­lo­vých mo­bi­lov. Exis­tu­jú­cim uží­va­te­ľom Fun­Fó­nu dá­va Fun rá­dio aj ďal­šiu špe­ciál­nu vý­ho­du. Vstup na naj­väč­ší let­ný žúr Fun rá­dio Do­ho­da ma­jú úpl­ne bez­plat­ný.

Kaž­dý ví­kend po­čas ce­lé­ho le­ta – spo­lu až na ôs­mich fes­ti­va­loch Fun rá­dio Do­ho­da a Oran­ge JOJ Mu­sic Sum­mer bu­de mať Fun­Fón svoj stan, v kto­rom bu­dú môcť náv­štev­ní­ci fes­ti­va­lov z ce­lé­ho Slo­ven­ska zís­kať pre se­ba a svo­jich troch pria­te­ľov SIM­ky Fun­Fó­nu ho­ci aj za­dar­mo. Prak­tic­ké štvor­ba­le­nie, kto­ré ob­sa­hu­je šty­ri štar­to­va­cie 3G SIM kar­ty s kre­di­tom 3 €, služ­bou CLIP za­dar­mo a auto­ma­tic­ký prís­tup na web a roa­ming, na nich ča­ká na kaž­dom z nas­le­dov­ných fes­ti­va­lov: Fun­Fón stan ne­bu­de len mies­tom, kde sa dá dos­tať k Fun­Fó­nu, ale bu­de aj cen­trom chill out re­laxu a od­dy­chu na fes­ti­va­loch, na­koľ­ko bu­de vy­ba­ve­ný po­hodl­ný­mi le­žad­la­mi, vak­mi a sl­neč­ník­mi.

Fun­Fó­nis­ti, kto­rí nav­ští­via niek­to­rý zo šty­roch naj­väč­ších let­ných žú­rov Fun rá­dio Do­ho­da si mô­žu uží­vať aj ďal­šie su­per be­ne­fi­ty. Exis­tu­jú­ci Fun­Fó­nis­ti ma­jú vstup na fes­ti­val úpl­ne zdar­ma. Sta­čí, keď sa pri vstu­pe preu­ká­žu ak­tív­nou SIM kar­tou Fun­Fón v mo­bi­le. Tí, kto­rí sa roz­hod­nú prejsť na Fun­Fón a zo­be­rú si ba­lík SIM ka­riet zdar­ma, ma­jú príl­eži­tosť vy­hrať zme­nu svoj­ho imi­džu na ne­poz­na­nie. Vždy na kon­ci kaž­dé­ho fes­ti­va­lo­vé­ho dňa or­ga­ni­zá­to­ri vy­žre­bu­jú jed­né­ho šťas­tliv­ca spo­me­dzi všet­kých, kto­rý si v da­ný deň za­re­gis­tro­va­li Fun­Fón čís­lo. Šťast­ný vý­her­ca mô­že le­to roz­to­čiť so špe­ciál­nou pou­káž­kou v hod­no­te 1000 eur na ná­kup znač­ko­vé­ho ob­le­če­nia a vy­uži­tie slu­žieb šty­lis­tu, ka­der­ní­ka a vi­zá­žis­tu.

Zá­ba­va s Fun­Fó­nom však ne­kon­čí len vo­la­nia­mi na tri ro­ky za­dar­mo, ale pok­ra­ču­je práz­dni­no­vou SMS sú­ťa­žou o 50 mo­bi­lov HTC Wil­dfi­re S. Všet­ci Fun­Fó­nis­ti sa do sú­ťa­že mô­žu za­po­jiť za­sla­ním SMS v tva­re "HRA" na čís­lo 966. Sú­ťaž tr­vá až do 28. augus­ta a kaž­dý pra­cov­ný deň bu­de vy­žre­bo­va­ný je­den vý­her­ca a po kaž­dom ví­ken­de až dva­ja vý­her­co­via.

Zdroj: FunFóneOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter