FNM chce akcie Slovak Telekomu predávať na kapitálovom trhu

FNM.jpg Fond ná­rod­né­ho ma­jet­ku (FNM) bu­de od­po­rú­čať vlá­de, aby pri od­pre­da­ji ba­lí­ka ak­cií Slo­vak Te­le­ko­mu vy­uži­la ka­pi­tá­lo­vý trh. Na štvr­tko­vej vý­roč­nej kon­fe­ren­cii Bur­zy cen­ných pa­pie­rov v Bra­tis­la­ve (BCPB) to vy­hlá­si­la pred­sed­níč­ka vý­kon­né­ho vý­bo­ru fon­du An­na Bu­be­ní­ko­vá. „Na­ďa­lej tr­vá­me na tom, že ten 15-per­cent­ný ba­lík, kto­rý je v na­šom po­rtfó­liu, bu­de­me od­po­rú­čať pre­dá­vať pros­tred­níc­tvom ka­pi­tá­lo­vé­ho tr­hu,“ uvied­la Bu­be­ní­ko­vá.

Re­zort hos­po­dár­stva sa pri­tom pri pre­da­ji ak­cií spo­loč­nos­ti neob­med­zí prav­de­po­dob­ne iba na slo­ven­ský ka­pi­tá­lo­vý trh. „Zrej­me by sme sa neob­med­zo­va­li len na Slo­ven­sko v prí­pa­de uve­de­nia na bur­zu,“ uvie­dol vo štvr­tok bý­va­lý štát­ny ta­jom­ník re­zor­tu a v sú­čas­nos­ti po­sla­nec NR SR Mar­tin Chren s tým, že pri pre­da­ji by sa skôr uva­žo­va­lo o via­ce­rých ba­lí­koch ak­cií na rôz­nych bur­zách.

Po­dľa An­ny Bu­be­ní­ko­vej po­kra­ču­jú v sú­čas­nos­ti ro­ko­va­nia re­zor­tu hos­po­dár­stva s ma­jo­rit­ným ak­cio­ná­rom Slo­vak Te­le­ko­mu, kto­rých té­mou mô­že byť aj dis­ku­sia o mož­nos­ti pred­kup­né­ho prá­va. Nás­led­ne FNM pred­lo­ží vlá­de ma­te­riál, kto­rý bu­de ho­vo­riť o vý­sled­koch ro­ko­va­ní a od­po­rú­čať ďal­ší po­stup.

Prí­pad­nú pri­va­ti­zá­ciu pros­tred­níc­tvom ka­pi­tá­lo­vé­ho tr­hu s prí­pad­ným vy­uži­tím bra­tis­lav­skej bur­zy by pri­ví­ta­li aj jej pred­sta­vi­te­lia. „Dnes sa s ná­de­jou po­ze­rá­me na po­ten­ciál­nu štvr­tú eta­pu pri­va­ti­zá­cie,“ uvie­dol na vý­roč­nej kon­fe­ren­cii bur­zy pred­se­da jej pred­sta­ven­stva Ivan Grán­sky.

Vlá­da Ive­ty Ra­di­čo­vej v mar­ci toh­to ro­ka schvá­li­la ana­lý­zu FNM, po­dľa kto­rej je pre­daj men­ši­no­vé­ho po­die­lu štá­tu v ST jej ma­jo­rit­né­mu ak­cio­ná­ro­vi Deut­sche Te­le­kom naj­prav­de­po­dob­nej­šia a naj­efek­tív­nej­šia mož­nosť. Mi­nis­ter fi­nan­cií Ivan Mik­loš vte­dy uvie­dol, že pre­daj by sa mal us­ku­toč­niť naj­nes­kôr do ro­ka a pol. Od­ha­do­va­ná tr­ho­vá hod­no­ta štát­ne­ho po­die­lu v spo­loč­nos­ti ST by sa po­dľa ana­lý­zy ma­la po­hy­bo­vať na úrov­ni kon­so­li­do­va­ných tr­žieb fir­my. Tie vla­ni pred­sta­vo­va­li 934,3 mil. eur. Deut­sche Te­le­kom vlas­tní v spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom 51 % ak­cií. Mi­nis­ter­stvo hos­po­dár­stva SR vlas­tní 34 % ak­cií a Fond ná­rod­né­ho ma­jet­ku SR 15 % ak­cií.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter