Telenor nepodal ponuku na prevzatie operátora Polkomtel

telenor-logo.jpg Kon­zor­cium spo­loč­nos­ti Te­le­nor a pri­va­te equi­ty fon­du Bain ne­po­da­lo po­nu­ku na prev­za­tie kon­trol­né­ho po­die­lu v po­dni­ku Po­lkom­tel, kto­rý je dru­hým naj­väč­ším te­le­ko­mu­ni­kač­ným ope­rá­to­rom v Po­ľsku. In­for­mo­val o tom v uto­rok den­ník Rzec­zpos­po­li­ta, pri­čom sa od­vo­lá­val na ne­me­no­va­né zdro­je. Ko­neč­nú po­nu­ku na prev­za­tie po­die­lu v od­ha­do­va­nej ce­ne 6,6 mld. USD po­dľa agen­tú­ry Reu­ters pred­lo­ži­li po­ľský me­diál­ny mag­nát Zyg­munt So­lorz Zak a pri­va­te equi­ty fir­ma Apax. Spo­loč­nos­ti Te­le­nor a Bain me­dia­li­zo­va­né in­for­má­cie ne­ko­men­to­va­li.

Dru­hý naj­väč­ší po­ľský mo­bil­ný ope­rá­tor Po­lkom­tel do­sia­hol v mi­nu­lom ro­ku čis­tý zisk 1,1 mld. zlo­tých (PLN). Ope­rá­tor, kto­ré­ho vlas­tník­mi sú spo­loč­nosť Vo­da­fo­ne a po­ľské štát­ne po­dni­ky KGHM, PKN Orlen, PGE a Weg­lo­koks, má 14,06 mil. klien­tov. Pre­daj kon­trol­né­ho po­die­lu by zna­me­nal naj­väč­šiu ak­vi­zí­ciu v Euró­pe v te­le­ko­mu­ni­kač­nom sek­to­re v tom­to ro­ku.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter