T-Mobile uvádza najväčšiu ponuku akciových telefónov na trhu

t-com.jpg Spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom pri­ná­ša pod znač­kou T-Mo­bi­le let­nú ak­cio­vú po­nu­ku, od kto­rej zá­kaz­ní­kom po­núk­ne naj­väč­šiu po­nu­ku ak­cio­vých te­le­fó­nov na tr­hu. Op­ro­ti má­jo­vej po­nu­ke sa po­čet te­le­fó­nov zvý­ši viac ako dvoj­ná­sob­ne a bu­de ob­sa­ho­vať aj via­ce­ré no­vin­ky. Cel­ko­vo je k 3. jú­nu 2011 v po­nu­ke až 86 ak­cio­vých te­le­fó­nov.

„V pre­da­ji na­šich me­sač­ných prog­ra­mov re­gis­tru­je­me na­ďa­lej jas­né pre­fe­ren­cie zá­kaz­ní­kov, a to kú­pu pau­šá­lov s ak­cio­vým te­le­fó­nom. Pre­to sme sa roz­hod­li pod znač­kou T-Mo­bi­le vý­raz­ne po­sil­niť ak­cio­vú po­nu­ku te­le­fó­nov. V no­vej po­nu­ke bu­dú fi­gu­ro­vať de­siat­ky bes­tselle­rov, no­vin­ky, mo­de­ly kla­sic­kej konštruk­cie i in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny s do­ty­ko­vým dis­ple­jom,“ uvá­dza no­vú po­nu­ku Du­šan Šva­lek, vý­kon­ný ria­di­teľ mar­ke­tin­gu spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom.

Sú­čas­ťou ak­cio­vej po­nu­ky bu­de aj za­ra­de­nie via­ce­rých ob­ľú­be­ných mo­de­lov v rôz­nych fa­reb­ných ver­ziách, na­koľ­ko ma­jú zá­kaz­ní­ci ten­den­ciu vy­be­rať si aj je­den mo­del vo via­ce­rých va­rian­toch,“ dopĺňa Šva­lek.

Viac ako 50 ak­cio­vých te­le­fó­nov za 1 € k Pod­ľa se­ba
V naj­väč­šej ak­cio­vej po­nu­ke bu­de sil­nou de­ví­zou aj luk­ra­tív­na ce­na te­le­fó­nov. T-Mo­bi­le po­núk­ne viac ako 50 ak­cio­vých te­le­fó­nov za sym­bo­lic­kú ce­nu 1 €. Zlo­že­nie ak­cio­vej po­nu­ky ref­lek­tu­je sú­čas­ne zá­ujem zá­kaz­ní­kov nie­len o no­vé, ale aj mno­hé jed­no­duch­šie prís­tro­je. Zá­kaz­ní­ci sa bu­dú môcť dos­tať k ús­peš­ným mo­de­lom z mi­nu­los­ti, kto­ré ne­dos­ta­li pria­me­ho nás­tup­cu či si opä­tov­ne za­kú­piť mo­del, na kto­rý bo­li zvyk­nu­tí, aj k niž­ším prog­ra­mom.

Širo­ká po­nu­ka aj k niž­ším prog­ra­mom
Vý­ho­dou no­vej ak­cio­vej po­nu­ky je aj nie­koľ­ko­ná­sob­ne väč­šia po­nu­ka te­le­fó­nov pre niž­šie prog­ra­my či prog­ra­my Fix. Nap­rík­lad k Fix 12 je k dis­po­zí­cii až po­lo­vi­ca ce­lej po­nu­ky, t.j. viac ako 40 mo­de­lov.

No­vin­ky v po­nu­ke
Sú­čas­ťou naj­väč­šej po­nu­ky ak­cio­vých te­le­fó­nov sú aj via­ce­ré no­vin­ky:
- LG EGO T500 (jed­no­du­chý do­ty­ko­vý mo­del pre všet­ky prog­ra­my)
- No­kia C2-01 (kom­pakt­ný mo­del s prís­tu­pom na Fa­ce­book i nah­rá­va­ním vi­dea)
- No­kia X2 (hu­dob­ný te­le­fón s 5-me­ga­pixlo­vým fo­toa­pa­rá­tom)
- So­ny Eric­sson Xpe­ria arc (špič­ko­vý mo­del s 4,2-pal­co­vým do­ty­ko­vým dis­ple­jom Reali­ty s tech­no­ló­giou Mo­bi­le BRA­VIA a 8,1-me­ga­pixlo­vým fo­toa­pa­rá­tom)

Zdroj: TS T-COmOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter