HTC Sensation v ponuke Orange Slovensko a Telefónica Slovakia

Ho­rú­cu let­nú no­vin­ku, smar­tfón HTC Sen­sa­tion za­ra­di­li mo­bil­ní ope­rá­to­ri Oran­ge Slo­ven­sko a Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia do svo­jej naj­nov­šej po­nu­ky. No­vá vlaj­ko­vá loď spo­loč­nos­ti HTC s vý­kon­ným dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom a roz­mer­ným 4,3 pal­co­vým ši­ro­kouh­lým Su­per LCD dis­ple­jom bu­de dos­tup­ná zá­kaz­ní­kom Oran­geu od 1. jú­na pros­tred­níc­tvom e-sho­pu a pre „biz­nis“ zá­kaz­ní­kov. Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia po­núk­ne HTC Sen­sa­tion všet­kým zá­kaz­ní­kom pros­tred­níc­tvom svoj­ho ka­ta­ló­gu.

„Špič­ka me­dzi smar­tfón­mi – HTC Sen­sa­tion, po­núk­ne ok­rem skve­lé­ho har­dvé­ro­vé­ho vy­ba­ve­nia aj no­vé pros­tre­die HTC Sen­se spo­lu s naj­nov­šou ver­ziou An­droi­du. Sen­sa­tion spĺňa aj tie naj­ná­roč­nej­šie po­žia­dav­ky na mo­der­ný a vý­kon­ný mul­ti­me­diál­ne za­me­ra­ný smar­tfón,“ uvied­la Claudia Petöová zo za­stú­pe­nia spo­loč­nos­ti HTC na Slo­ven­sku.

HTC Sen­sa­tion
HTC Sen­sa­tion je vô­bec pr­vé za­ria­de­nie od HTC s vý­kon­ným dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom. Mul­ti­me­dál­ne za­me­ra­ný te­le­fón sa mô­že poch­vá­liť roz­mer­ným 4,3 pal­co­vým ši­ro­kouh­lým Su­per LCD dis­ple­jom s pri­ro­dze­ným zob­ra­zo­va­ním fa­rieb a qHD roz­lí­še­ním (540x960 px). Fo­tog­ra­fie mô­žu pou­ží­va­te­lia za­chy­tiť 8Mpix fo­toa­pa­rá­tom s pod­po­rou nah­rá­va­nia 1080p Full HD vi­dea. Pre mi­lov­ní­kov fil­mov je v HTC Sen­sa­tion prip­ra­ve­ná úpl­ne no­vá služ­ba HTC Watch. Tá umož­ňu­je za­kú­piť ale­bo za­po­ži­čať niek­to­rý z naj­nov­ších hi­tov strie­bor­né­ho plát­na z bo­ha­té­ho vi­deo ar­chí­vu, kto­rý v ča­se spus­te­nia služ­by po­núk­ne viac ako 600 sve­to­vých fil­mov.

HTC Sen­sa­tion nad­vä­zu­je na tra­dič­nú kva­li­tu to­vá­ren­ské­ho spra­co­va­nia prís­tro­jov HTC. Pev­né, ele­gan­tne za­ob­le­né te­lo te­le­fó­nu je vy­ro­be­né z je­di­né­ho ku­su hli­ní­ka. Dis­plej te­le­fó­nu je na­vy­še vďa­ka špe­ciál­nej vrstve chrá­ne­ný pro­ti poš­kria­ba­niu pri bež­nom pou­ží­va­ní. No­vin­ka je vy­ba­ve­ná 1,2 GHz dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom Qual­comm Snap­dra­gon, kto­ré­ho vý­kon si po­ra­dí aj s tý­mi naj­ná­roč­nej­ší­mi mo­bil­ný­mi ap­li­ká­cia­mi a hra­mi, pri­čom však dis­po­nu­je níz­kou ener­ge­tic­kou spot­re­bou. 8Mpix fo­toa­pa­rát s pris­vet­ľo­va­cou dvo­ji­tou LED di­ódou na za­dnom pa­ne­li dopĺňa čel­ná 1,2Mpix ka­me­ra ur­če­ná k vi­deo­ho­vo­rom. HTC Sen­sa­tion umož­ňu­je nah­rá­vať vi­deá vo Full HD 1080p roz­lí­še­ní s rých­los­ťou 30 sní­mok za se­kun­du a ste­reo zvu­kom. Pre nás­led­ný strih a edi­tá­ciu vi­dea je ur­če­ná ap­li­ká­cia Vi­deo Trim­mer.

No­vá ver­zia pros­tre­dia HTC Sen­se
HTC Sen­sa­tion pri­chá­dza na trh s naj­nov­šou ver­ziou uží­va­teľ­ské­ho pros­tre­dia HTC Sen­se. To pou­žív­te­ľom te­raz po­nú­ka no­vé vy­lep­še­nia, kto­ré im umož­nia s te­le­fó­nom pra­co­vať s maximál­nou efek­ti­vi­tou pri za­cho­va­ní zá­bav­ných fun­kcií. No­vé HTC Sen­se tak pri­chá­dza nap­rík­lad s prep­ra­co­va­nou ak­tív­nou po­ho­to­vos­tnou ob­ra­zov­kou, kto­rá umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľo­vi prís­tup k naj­čas­tej­ším fun­kciám aj bez od­om­knu­tia te­le­fó­nu. Me­dzi ďal­šie vy­lep­še­nia sa ra­dí skva­lit­ne­ná gra­fi­ka a ani­má­cie spo­lu s no­vý­mi wid­get­mi a efek­ta­mi pre po­ča­sie.

Zdroj: HTC


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter