O2 štartuje komerčnú prevádzku rozšírenej 3G siete 18. júla 2011

telefonica-o2.jpg Spo­loč­nosť Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia spus­tí ko­mer­čnú pre­vád­zku roz­ší­re­nej 3G sie­te 18. jú­la. Roz­hod­la sa tak sprís­tup­niť no­vé služ­by zá­kaz­ní­kom po do­siah­nu­tí úrov­ne prib­liž­ne 90 % plá­no­va­né­ho po­kry­tia v ro­ku 2011. Po­čas ne­ho je cie­ľom po­kryť 33 % po­pu­lá­cie.

„S ko­mer­čným spus­te­ním 3G sie­te prip­ra­vu­je­me pre na­šich zá­kaz­ní­kov hneď nie­koľ­ko za­ují­ma­vých ak­ti­vít. Pre­to sme sa roz­hod­li služ­bu od­štar­to­vať tak, aby sa mo­hol za­po­jiť čo naj­väč­ší po­čet na­šich zá­kaz­ní­kov na plá­no­va­ne po­kry­tom úze­mí. 18. jú­la 2011 do­siah­ne­me tak, ako sme plá­no­va­li už 90 % plá­no­va­né­ho po­kry­tia. To bu­de vo fi­ná­le za­hŕňať 33 % po­pu­lá­cie Slo­ven­ska v 24 mes­tách,“ uvie­dol Re­né Pa­rák, ria­di­teľ ko­mu­ni­ká­cie spo­loč­nos­ti Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia.

Roz­ší­re­ná 3G sieť bu­de po­krý­vať od po­lo­vi­ce jú­la mes­tá Bra­tis­la­va, Se­nec, Ma­lac­ky, Tr­na­va, Nit­ra, No­vé Zá­mky, Ko­már­no, Le­vi­ce, Prie­vid­za, Tren­čín, Po­važ­ská Bys­tri­ca, Ži­li­na, Mar­tin, Lip­tov­ský Mi­ku­láš, Ban­ská Bys­tri­ca, Zvo­len, Pre­šov, Ko­ši­ce, Bar­de­jov, Mic­ha­lov­ce a Hu­men­né. V dru­hej po­lo­vi­ci jú­la pre­beh­ne ukon­če­nie plá­no­va­né­ho po­kry­tia Bra­tis­la­vy, Ko­šíc a Pe­zin­ka. V augus­te bu­de nas­le­do­vať Spiš­ská no­vá Ves a Po­prad.

Zdroj: Telefónica SlovakiaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter