3G sieť od O2: Jeden megabit za sekundu – reálne

internet_speed-meter.jpg O2 prip­ra­vu­je na 1. jún 2011 spus­te­nie svo­jej 3G sie­te. Vy­skú­ša­li sme si no­vú 3G sieť ope­rá­to­ra na­ži­vo, tes­to­va­ciu pre­vádz­ku sme skú­ša­li v Sen­ci na ná­mes­tí. Za­ují­ma­vé je, že ope­rá­tor ne­bu­de ko­mu­ni­ko­vať teo­re­tic­ké pre­no­so­vé rých­los­ti sie­te HSPA, ale reál­ne.

Od 1. jú­na by te­da ma­li byť dos­tup­né dva va­rian­ty – po­mal­ší s rých­los­ťa­mi 512 / 256 kbit/s a rých­lej­ší s rých­los­ťa­mi 1024 / 512 kbit/s, vždy ho­vo­rí­me o rých­los­tiach download / up­load. Pod­ľa neo­fi­ciál­nych in­for­má­cií ide o sieť HSPA s teo­re­tic­kým stro­pom 14,4 Mbit/s. 3G sieť pre O2 pos­ta­vil do­dá­va­teľ Huawei, 2G sieť má od No­kia Sie­mens Networks. K 1. jú­nu bu­de pok­ry­tých 20 % po­pu­lá­cie, v prie­be­hu jú­la sa pok­ry­tie zvý­ši na 33 %.

Na ná­mes­tí v Sen­ci sme ma­li mož­nosť 3G sieť ope­rá­to­ra reál­ne otes­to­vať, ak­ti­vo­va­ný bol na SIM kar­te me­ga­bi­to­vý ba­lí­ček, te­da s ob­me­dze­ním rých­los­ti na 1024 kbit/s. V tes­to­va­cej pre­vádz­ke bo­li blo­ko­va­né prís­tu­py na HTTPS a FTP, v reál­nej sie­ti by ma­li byť všet­ky por­ty ot­vo­re­né ok­rem tých, kto­ré slú­žia na zdie­ľa­nie a ší­re­nie ob­sa­hu. Te­raz však už k sa­mot­né­mu tes­to­va­niu (SIM kar­ta bo­la vlo­že­ná v mo­de­me USB Huawei). Pod­ľa me­ra­ní pri jed­not­li­vých speed­met­roch mô­že­me potvr­diť, že dá­to­vá sieť má sku­toč­ne prie­pus­tnosť asi 1 Mbit/s, po­do­tý­ka­me však, že sme pra­co­va­li v sie­ti, kde ne­bol prih­lá­se­ný prak­tic­ky nik­to ok­rem tes­te­rov. Pri sťa­ho­va­ní cez pro­to­kol HTTP sme do­siah­li rých­losť 954,4 kbit/s. Všet­ky me­ra­nia vám pri­ná­ša­me aj v ob­ra­zo­vej po­do­be. Čo sa tý­ka la­ten­cie, pri pin­go­va­ní za­hra­nič­né­ho server­a sme do­siah­li prie­mer 243 ms, mi­ni­mum 83 ms. Pri slo­ven­skom server­i bol prie­mer 247 ms a mi­ni­mum 55 ms.

o2_1.png

Me­ra­nie dsl.cz

o2_2.png

Me­ra­nie speed­me­ter.sk

o2_3.png

Me­ra­nie inet.sk

o2_5.png

Me­ra­nie speed­me­ter.de

o2_6.png

Sťa­ho­va­nie sú­bo­ru cez HTTPOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter