Slovanet má nového prevádzkového riaditeľa

Rastislav_Faith.JPG Na po­zí­ciu pre­vád­zko­vé­ho ria­di­te­ľa v spo­loč­nos­ti Slo­va­net nas­tú­pil Ras­tis­lav Faith po pred­chád­za­jú­com troj­roč­nom pô­so­be­ní na po­zí­cii ve­dú­ce­ho od­de­le­nia vý­stav­by a údr­žby sie­te. Za prio­ri­tu si sta­no­vil kon­ti­nuál­ne zvy­šo­va­nie kva­li­ty a spo­ľah­li­vos­ti po­sky­to­va­ných slu­žieb.

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor Slo­va­net má no­vé­ho pre­vád­zko­vé­ho ria­di­te­ľa. Na tú­to po­zí­ciu po­stú­pil Ing. Ras­tis­lav Faith, kto­rý za­čal v Slo­va­ne­te pra­co­vať v ro­ku 2008 ako ve­dú­ci od­de­le­nia vý­stav­by a údr­žby sie­te.

„Za prio­ri­tu si kla­diem ďal­šie zvy­šo­va­nie kva­li­ty a spo­ľah­li­vos­ti po­sky­to­va­ných slu­žieb na vlas­tnej infra­štruk­tú­re, vrá­ta­ne sie­tí zís­ka­ných ak­vi­zí­cia­mi. Chcem, aby zme­ny k lep­šie­mu oce­ni­li ako kor­po­rát­ni, tak aj re­tai­lo­ví klien­ti. Ten­to cieľ po­va­žu­jem za naj­väč­šiu vý­zvu, keď­že Slo­va­net po­sky­tu­je svo­je služ­by na asi naj­šir­šom po­rtfó­liu tec­hno­ló­gií med­zi te­le­ko­mu­ni­kač­ný­mi ope­rá­tor­mi na Slo­ven­sku,“ in­for­mu­je o svo­jich zá­me­roch Ras­tis­lav Faith.

Úlo­hou no­vé­ho pre­vád­zko­vé­ho ria­di­te­ľa Slo­va­ne­tu bu­de ok­rem to­ho na­ďa­lej zlep­šo­vať inter­né sys­té­my a pro­ce­sy, aby ope­rá­tor do­ká­zal aj na­ďa­lej maximál­ne zu­žit­ko­vá­vať know-how svo­jich za­mes­tnan­cov v pros­pech zá­kaz­ní­ka. Pri zlep­šo­va­ní pro­ce­sov chce vy­uží­vať flexibi­li­tu a ino­va­tív­nosť za­mes­tnan­cov spo­loč­nos­ti, kto­ré sú dl­ho­do­bou sil­nou strán­kou Slo­va­ne­tu a umož­ňu­jú mu po­sky­to­vať efek­tív­ne rie­še­nia pre kaž­dý typ klien­ta.

Ras­tis­lav Faith ab­sol­vo­val štú­dium na Fa­kul­te elek­tro­tec­hni­ky Ži­lin­skej uni­ver­zi­ty, od­bor Te­le­ko­mu­ni­ká­cie. Aj na no­vej po­zí­cii v Slo­va­ne­te chce zú­ro­čiť ok­rem dob­rej zna­los­ti inter­né­ho pros­tre­dia aj svo­je skú­se­nos­ti z pred­chád­za­jú­cich za­mes­tna­ní. Po skon­če­ní štú­dia pra­co­val v Slo­ven­ských Te­le­ko­mu­ni­ká­ciách ako tec­hnik, nás­led­ne pô­so­bil 9 ro­kov u mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra Oran­ge, kde na tec­hnic­kom úse­ku zod­po­ve­dal za plá­no­va­nie a di­zajn GSM a UMTS sie­tí.

Zdroj: SlovanetOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter