Sociálne slabší dostanú príspevok 20 eur na digitalizáciu

20_eur.jpg Do 31. augus­ta mô­žu po­be­ra­te­lia so­ciál­nych dá­vok, kto­rí sú pla­ti­teľ­mi kon­ce­sio­nár­skych pop­lat­kov, po­žia­dať o prís­pe­vok 20 eur na za­kú­pe­nie no­vé­ho te­le­ví­zo­ra, set-top boxu ale­bo ob­jed­na­nie slu­žieb káb­lo­vé­ho ope­rá­to­ra. Prís­pe­vok je po­mo­cou štá­tu pre so­ciál­ne od­ká­za­né sku­pi­ny pri pre­cho­de na di­gi­tál­ne te­le­víz­ne vy­sie­la­nie. Ako uvie­dol na tla­čo­vej be­se­de štát­ny ta­jom­ník mi­nis­ter­stva dop­ra­vy Ján Hu­dac­ký, prís­pe­vok by mal byť vy­pla­te­ný žia­da­te­ľom do troch me­sia­cov od po­da­nia žia­dos­ti, naj­nes­kôr však do 30. no­vem­bra. Tla­či­vo náj­du zá­ujem­co­via na inter­ne­to­vej strán­ke mi­nis­ter­stva a na strán­ke http://www.di­gi­me­dia.sk.

Žia­da­teľ mu­sí v žia­dos­ti vy­pl­niť osob­né úda­je a od­ber­né mies­to elek­tri­ny. Dô­le­ži­té je, aby žia­da­teľ vy­pl­nil aj to, že je pla­ti­te­ľom úh­ra­dy za služ­by ve­rej­nos­ti. Žia­dosť mu­sí dať potvr­diť na prís­luš­ný úrad prá­ce, so­ciál­nych ve­cí a ro­di­ny, kto­rý mu potvr­dí, že je po­be­ra­te­ľom dáv­ky. Žia­dať o prís­pe­vok mô­žu po­dať aj zdra­vot­ne ťaž­ko pos­tih­nu­tí ob­ča­nia. Tí mu­sia pril­ožiť kó­piu preu­ka­zu ZŤP. Žia­da­teľ mu­sí uviesť, ako prís­pe­vok vy­uži­je, či si za­kú­pi set-top box, no­vý te­le­ví­zor, sa­te­lit ale­bo káb­lo­vú te­le­ví­ziu. Hu­dac­ký pred­pok­la­dá, že o prís­pe­vok mô­že po­žia­dať prib­liž­ne 190-ti­síc ob­ča­nov. Mi­nis­ter­stvo má na prís­pe­vok vy­čle­ne­né viac ako šty­ri mi­lió­ny eur. Ak žia­da­teľ ne­vyu­ži­je pos­kyt­nu­té pe­nia­ze na sta­no­ve­ný účel, pôj­de o neop­ráv­ne­né pou­ži­tie fi­nan­čnej po­mo­ci a 20 eur bu­de mu­sieť vrá­tiť.

Sché­ma štát­nej po­mo­ci pri pre­cho­de na di­gi­tál­ne vy­sie­la­nie bo­la prip­ra­vo­va­ná už za mi­nu­lej vlá­dy, ale tá pod­ľa Hu­dac­ké­ho ne­vyč­le­ni­la na to pe­nia­ze. Mi­nis­ter­stvo ro­bí aj pro­pa­gač­nú kam­paň, kto­rá pos­tu­pu­je pod­ľa har­mo­nog­ra­mu. S pos­tup­ným vy­pí­na­ním vy­sie­la­čov re­zort po­sil­ňu­je kam­paň cez re­gio­nál­ne tla­čo­vé be­se­dy, kde in­for­mu­je o prie­be­hu di­gi­ta­li­zá­cie. Zá­ro­veň ľu­ďom po­sie­la in­for­mač­né le­tá­ky. Do kam­pa­ne sú za­in­te­re­so­va­ní sta­ros­to­via, kto­rí dos­tá­va­jú bro­žú­ry o pre­cho­de na di­gi­tál­ne vy­sie­la­nie, mi­nis­ter­stvo prip­ra­vu­je s ni­mi stret­nu­tia.

Do kon­ca jú­na má byť vy­pnu­tých viac ako ti­síc vy­sie­la­čov, kto­ré ší­ria ana­ló­go­vé vy­sie­la­nie. Tie po­tom bu­dú môcť prejsť na di­gi­tál­ne vy­sie­la­nie. Pod­rob­né in­for­má­cie sa da­jú zís­kať na bez­plat­nom te­le­fón­nom čís­le 0800 168 500 ale­bo na webo­vej strán­ke http://www.di­gi­me­dia.sk.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter