T-Mobile: predplatené SIM karty s Disney kolekciou

Spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom uvá­dza pod znač­kou T-Mo­bi­le pr­vé pred­pla­te­né SIM kar­ty s Dis­ney ko­lek­ciou na slo­ven­skom tr­hu. Špe­ciál­ne ba­le­nia SIM ka­riet bu­dú v pre­da­ji od 15. mar­ca 2011.

V spo­lup­rá­ci s The Walt Dis­ney Com­pa­ny Cen­tral Eas­tern Euro­pe uvá­dza T-Mo­bi­le uni­kát­ne “Cars” a “ Han­nah Mon­ta­naSIM kar­ty s pri­da­nou hod­no­tou v po­do­be bo­ha­té­ho ba­le­nia a prís­tu­pu k špe­ciál­ne­mu mo­bil­né­mu ob­sa­hu.

SIM karta Hannah Montana.jpg

Zá­kaz­ní­ci v ba­le­ní náj­du:
- štý­lo­vú SIM kar­tu v di­zaj­ne “Cars” ale­bo “Han­nah Mon­ta­na”,
- sé­riu fa­reb­ných sa­mo­le­piek “Cars” ale­bo “Han­nah Mon­ta­na”,
- sé­riu špe­ciál­nych te­to­va­čiek “Cars” ale­bo “Han­nah Mon­ta­na”,
- exklu­zív­ny book­let s pred­sta­ve­ním SIM kar­ty a jed­no­du­chým ma­nuá­lom.

Zá­kaz­ní­ci pred­pla­te­ných SIM ka­riet s Dis­ney ko­lek­ciou mô­žu zá­ro­veň vy­užiť špe­ciál­ny prís­tup k bez­plat­né­mu mo­bil­né­mu ob­sa­hu a zís­kať Ja­va hry, po­za­dia či šet­ri­če ob­ra­zov­ky z por­tá­lu t-zo­nes.

Znač­ko­vé ba­le­nia bu­dú vy­uži­té aj pri pre­da­ji do­bí­ja­cích ku­pó­nov, kto­ré bu­dú rov­na­ko ob­sa­ho­vať fa­reb­né sa­mo­lep­ky “Cars” ale­bo “Han­nah Mon­ta­na”. „Te­ší ma, že na Slo­ven­sku mô­že­me od­štar­to­vať pre­daj uni­kát­nych “Cars” a “Han­nah Mon­ta­na” pred­pla­te­ných SIM ka­riet s Dis­ney ko­lek­ciou. Pre na­šu spo­loč­nosť je to veľ­mi vý­znam­ný krok. Tie­to špe­ciál­ne pred­pla­te­né kar­ty sme sa roz­hod­li uviesť s veľ­mi at­rak­tív­ny­mi ce­na­mi a dos­tup­ný­mi služ­ba­mi. Zá­ro­veň by som rád vy­užil tú­to príl­eži­tosť a ozná­mil, že tie­to SIM kar­ty s Dis­ney ko­lek­ciou sú iba za­čiat­kom. V blíz­kej bu­dúc­nos­ti by sme veľ­mi ra­di roz­ší­ri­li por­tfó­lio pro­duk­tov v rám­ci tej­to uni­kát­nej spo­lup­rá­ce,” uvie­dol Du­šan Šva­lek, vý­kon­ný ria­di­teľ mar­ke­tin­gu spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom.

Tat­ja­na Vu­ca­no­vic, GM, Me­dia Dis­tri­bu­tion, Cen­tral Eas­tern Euro­pe, The Walt Dis­ney Com­pa­ny do­da­la: „Sme veľ­mi ra­di, že mô­že­me spo­lup­ra­co­vať so spo­loč­nos­ťou Slo­vak Te­le­kom a znač­kou T-Mo­bi­le na uve­de­ní tých­to zá­bav­ných a ro­din­ne za­me­ra­ných ba­le­ní SIM ka­riet na Slo­ven­sku. Si­la Dis­ney­ho spo­čí­va pop­ri roz­prá­va­ní bo­ha­tých prí­be­hov aj vo vy­tvá­ra­ní nad­še­né­ho pub­li­ka pre na­še sve­ty “Cars” a “Han­nah Mon­ta­na” a to­to par­tner­stvo nám dá­va príl­eži­tosť obo­ha­tiť fa­nú­ši­kov no­vým spô­so­bom.”

SIM kar­ta, ho­vo­ry a SMS za skve­lú ce­nu
Pred­pla­te­né SIM kar­ty s Dis­ney ko­lek­ciou sa bu­dú pre­dá­vať za 9,99 € v dvoch ver­ziách (“Cars” a “Han­nah Mon­ta­na”) v pre­daj­nej sie­ti Slo­vak Te­le­ko­mu a v ďal­ších pre­daj­ných sie­ťach ako Tes­co ale­bo v no­vi­no­vých stán­koch. SIM kar­ta ob­sa­hu­je úvod­ný kre­dit 10 € pre vy­uží­va­nie slu­žieb znač­ky T-Mo­bi­le.

Ho­vo­ry bu­dú k dis­po­zí­cii za 10 cen­tov za mi­nú­tu a SMS za 6 cen­tov do všet­kých slo­ven­ských sie­tí a v kaž­dom ča­se. Zá­kaz­ní­ci mô­žu na­vy­še sur­fo­vať na inter­ne­te vďa­ka web’n’walk služ­bám a vy­užiť aj no­vý dá­to­vý ba­lík web’n’walk 25. Ro­di­čia sa pri­tom ne­mu­sia obá­vať - na pred­pla­te­ných SIM kar­tách s Dis­ney ko­lek­ciou sú auto­ma­tic­ky blo­ko­va­né vo­la­nia na audio­texové čís­la a rov­na­ko aj prís­tup k nev­hod­né­mu ob­sa­hu na por­tá­li t-zo­nes či wapo­vých strán­kach par­tne­rov spo­loč­nos­ti.

Zdroj: T-MobileOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter